Zien, doen en beleven in Wekerom!

Vanuit de BelangenVereniging Wekerom bestaat de wens om het dorp te promoten onder toeristen en recreanten. Wekerom wil beter op de kaart komen en de aantrekkingskracht op toeristen en recreanten vergroten. Daarnaast geeft de opening van het Kulturhus aanleiding om deze te betrekken bij de promotie van het dorp.

Student Malou Strout deed onderzoek, gaf aanbevelingen, ontwikkelde een folder voor Wekerom en kwam met een 11-stappenplan om je dorp op de kaart te zetten!

Het doel van het onderzoek was een advies uit te brengen voor Wekerom op welke manier het dorp het beste gepromoot kan worden om meer toeristen en recreanten aan te trekken. De vraag die centraal staat is: ‘Op welke manier kan Wekerom gepromoot worden om de aantrekkingskracht op toeristen en recreanten te vergroten?’  De informatie is verzameld door middel van literatuuronderzoek, interviews, contact via email en enquêtes.

Ten eerste is de huidige situatie van Wekerom, de ambities met betrekking tot het vraagstuk en het verschil hiervan (‘gap’) in kaart gebracht. Verbeterpunten zijn de naamsbekendheid van Wekerom, de promotie van de dagrecreatie, de aantrekkingskracht, meer bezoekers naar het Kulturhus trekken en het realiseren van de actiepunten. Wekerom kan de ambities behalen door kritische succesfactoren als bereikbaarheid, productverbreding, gastvrijheid, (interne) communicatie, samenwerking en actiegerichtheid op de juiste manier uit te voeren.

Stakeholders die invloed uit kunnen oefenen op het veranderproces zijn eigenaren van toeristische en recreatieve faciliteiten, BelangenVereniging Wekerom, Dorpswerkgroep Wekerom Vitaal, Inwoners van Wekerom, omliggende dorpen, toeristen en recreanten, het recreatienetwerk,  de overheid, provincie Gelderland en gemeente Ede, vvv-posten,  websites met informatie voor toeristen en recreanten,  toeristische organisaties en stichtingen.

Na het afwegen van alle bevindingen zijn er adviesopties geformuleerd. Deze zijn:

 • Ontwikkelen toeristische folder en verspreiden via verschillende media
 • Ontwikkelen website wekerom.com
 • Opzetten van uitwerkgroep Toerisme en Recreatie
 • Uitbreiden fietsroutes
 • Informatiewand in het Kulturhus
 • Combinatie (meer) evenementen met het Kulturhus
 • Kulturhus apart promoten maar ook in de folder
 • Gegevens bijhouden
 • Bevolking op de hoogte houden
 • Aansluiten recreatienetwerk
 • Organiseren bijeenkomsten 

De adviesopties zijn getoetst op verschillende criteria, namelijk benodigde financiële middelen, benodigde inspanning, bereik toeristen en recreanten en aansluiting bij de ambitie van Wekerom. De adviesopties die het meest positief scoren zijn het ontwikkelen van de folder en het ontwikkelen van de website.

Hoogste prioriteit heeft het beschikbaar komen van promotiemateriaal (folder & website). Middelmatige prioriteit heeft het uitbreiden van fietsroutes en het combineren van evenementen met het Kulturhus. Minder belangrijk is het aansluiten bij het recreatienetwerk en de bevolking op de hoogte houden. Laagste prioriteit heeft het bijhouden van de gegevens en het realiseren van een informatiewand.

De meeste financiële middelen zijn nodig voor het realiseren van een toeristische folder, het uitbreiden van de fietsroutes en de combinatie van een evenement met het Kulturhus. Tevens zijn er kosten voor het ontwikkelen van de website en het realiseren van een informatiewand in het Kulturhus. De minste financiële middelen zijn nodig voor het op de hoogte houden van de bevolking, het bijhouden van de gegevens en het oprichten van een uitwerkgroep. Dit kan door vrijwilligers gedaan worden. Daarnaast  kost het aansluiten bij het recreatienetwerk en het organiseren van bijeenkomsten geen geld. Financieringsmogelijkheden voor het oplossen van het managementvraagstuk zijn subsidies of met ondernemers bij elkaar gaan zitten en kijken of zij bereid zijn om te investeren.

Tenslotte zijn de verwachte weerstanden van de meest invloedrijke stakeholders weergeven. Van de eigenaren van toeristische en recreatieve faciliteiten wordt weinig weerstand verwacht. Hetzelfde geldt voor de BelangenVereniging Wekerom. Zij zetten zich in voor de inwoners van Wekerom willen de leefbaarheid in het dorp verbeteren. Het is mogelijk dat de inwoners van Wekerom enige weerstand gaan bieden. Meer toeristen en recreanten kunnen tot onvrede leiden. Daarnaast kunnen er weinig mensen zijn die zich in willen zetten voor het toerisme en recreatie in het dorp. De overheid, provincie en gemeente Ede kunnen grote weerstanden bieden door het instellen van wetten en regels of het niet verstrekken van financiële middelen.    

Malou Stroet