Eindejaar: Terugblik en vooruitblik!

Het einde van het jaar nadert. We mogen terugkijken op een bewogen jaar met veel mooie gebeurtenissen en ons alvast klaar maken voor een schitterend programma in 2015! We blikken terug en vooruit met de volgende onderwerpen:

  • Bestuur en breedband internet,
  • Fusie
  • Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen
  • CPO-Huren
  • Lokale energie opwekken
  • Dorpshuisplan
  • Verdiepingsslag Overheidsparticipatie
  • Provinciale verkiezingen en Waterschapsverkiezingen

Bestuur en breedband internet
Tijdens de laatste bestuursvergadering van dit jaar heeft het bestuur afscheid genomen van bestuurslid Theo Harbers. Theo is 11 jaar bestuurslid bij de VKK. Voorzitter Willy Waalderbos bedankte hem voor zijn inzet. Theo blijft actief als vrijwilliger. Hij heeft al aangegeven dat hij mee wil denken in de nog op te zetten werkgroep Vraagbundeling Breedband Witte gebieden voor de pilot van de acht gemeenten in de regio Achterhoek en de gemeenten Lochem en Doesburg. In 2015 wordt vraagbundeling een belangrijk thema. Minimaal 50% van alle huishoudens moet meedoen! We willen het ondersteunende materiaal en een basis draaiboek samen met  de provincie ontwikkelen, zodat niet iedereen dit zelf hoeft te doen. In het buitengebied van Winterswijk is gebleken dat de aanpak via lokale ambassadeurs die in hun eigen buurt stimuleren om mee te doen het beste werkt. De dorpsbelangenorganisaties kunnen hier een goede aanjagende en coördinerende rol in vervullen. Hebt u al een werkgroep Breedband opgericht voor de witte gebieden bij uw kern? Witte gebieden zijn gebieden waar nu nog geen glasvezel ligt, maar ook geen coaxkabel. Snel internet is in deze gebieden dus niet mogelijk. Mocht u interesse hebben om mee te denken in de VKK-werkgroep Breedband dan horen wij dat graag.

Fusie
Uiteraard stond 2014 in het teken van de fusievoorbereidingen met de FDG. We zijn verheugd om ons in 2015 DKK Gelderland te mogen noemen: Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland, Kracht en Initiatief in het dorp. We zullen in de eerste helft van 2015 nog de (belangrijke en wellicht ook moeilijke) details uitwerken zoals lidmaatschap en contributie, werkzaamheden en personele bezetting, vestigingslocatie enzovoorts. www.dkkgelderland.nl zal in de loop van volgend jaar uw homepage zijn!

Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen (L&G)
Samen met de partners van het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen hebben we weer veel initiatiefnemers mogen ondersteunen bij het opzetten van projecten en het aanvragen van subsidie. We hielden ook diverse bijeenkomsten om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. Op basis van veel gehoorde vragen zijn er handzame Modules geschreven. Alles is terug te vinden op www.vkkfdg.nl/leng In 2015 mogen we ons werk in het Kennisnetwerk continueren. We zullen dan o.a. richten op het stimuleren van de onderlinge communicatie en kennisuitwisseling tussen Gelderse initiatiefnemers. Op 22 januari tijdens de informatiebijeenkomst over de tender 2015 van de subsidieregeling L&G in het Provinciehuis presenteren wij onze plannen voor 2015.

CPO-Huren
Het vernieuwende concept CPO-Huren (collectief opdrachtgeverschap voor huurders) werd in september jl. breed omarmd op een goed bezochte bijeenkomst in Winterswijk. VKK Gelderland begeleidt dit project samen met de werkgroep Wonen van de Belangengroepen Buitengebied Winterswijk en de gemeente Winterswijk. Het traject om te komen tot appartementen in karakteristieke boerderijen die anders dreigen te vervallen wordt landelijk gevolgd. Wanneer de eerste tot appartementen verbouwde boerderij een succes wordt, delen we de bevindingen uiteraard graag zodat dit concept ook door u overgenomen kan worden.

Lokale energie opwekken
In november bleken meer mensen dan verwacht geïnteresseerd te zijn in het opwekken van lokale energie in de Achterhoek. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst werden voorbeelden getoond van lokale energie-initiatieven waardoor de Achterhoek minder afhankelijk wordt van gas en stroom van buiten de regio. Door energie ook aan de streekproducten toe te voegen, krijgt de regionale economie een impuls. In 2015 zullen we ook inspiratiebijeenkomsten over lokale energie houden in de regio Veluwe/Gelderse Vallei en in het Rivierengebied.

Dorpshuisplan
Naast de bekende dorpsplannen, ontwikkelt de VKK ook een methodiek om te komen tot een dorpshuisplan. In Almen heeft een pilot gedraaid, waarbij er niet alleen naar het dorpshuis werd gekeken, maar naar alle accommodaties van het Lochemse kerkdorp. Het project Vitale Accommodaties Almen zal in 2015 worden afgerond waarna we aan de slag gaan om het maken van een dorpshuisplan als methodiek aan te kunnen bieden.

Verdiepingsslag Overheidsparticipatie
In opdracht van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen werkten we afgelopen jaar aan de methodiek om met gemeenten te werken aan overheidsparticipatie. Wanneer er steeds meer van bewoners wordt gevraagd en er steeds meer burgerinitiatieven ontstaan, vraagt dat om een gemeente die dat proces faciliteert; van wethouder tot ambtenaar. In 2015 brengen we de methodiek in de praktijk en zullen we tevens onze collega-VKK’s in Nederland ermee leren werken.

Provinciale verkiezingen en Waterschapverkiezingen
Tot slot roepen wij u op om op 18 maart te stemmen op de partij van uw keuze. Met het oog op ons werk en uw inzet voor het algemeen belang, hopen wij dat de coalitie gevormd zal worden door partijen die de leefbaarheid, burgerparticipatie en ontmoetingsplekken in kleine kernen en op het platteland een warm hart toedragen! Voor de Waterschapverkiezingen geldt hetzelfde, maar daarbij kunnen wij u een helder stemadvies geven: VKK Gelderland voor het Waterschap Rijn en IJssel!

Aan het verkiezingsprogramma en de standpunten op stellingen voor Kieskompas wordt hard gewerkt. In januari ontvangt u ook informatie over de wijze waarop de verkiezingscampagne georganiseerd wordt in het werkgebied van het Waterschap Rijn en IJssel.

 

Wij wensen u warme kerstdagen en een schitterend 2015 toe!

Graag tot ziens op 28 februari op het PlattelandsParlement Gelderland in Oene!

Vriendelijke groet van bestuur en medewerkers VKK Gelderland