Fusienieuws maart 2014

De besturen van FDG en VKK praten op dit moment over een fusie van beide organisaties. Een werkgroep die is samengesteld uit leden van beide besturen onderzoekt de mogelijkheden van zo’n samengaan per 1 januari 2015. Op de ledenvergaderingen van VKK (25 maart) en FDG (14 april) willen beide besturen deze gedachte nader aan de leden voorleggen. Zowel FDG als VKK houden zich bezig met de leefbaarheid in kleine kernen: de VKK doet dat in het algemeen, de FDG specifiek voor de dorpshuizen en multifunctionele centra. De VKK richt zich daarbij op kernen tot 6.000 inwoners, de FDG kent die beperking niet. Beide besturen zijn van mening dat een samenvoeging van de twee organisaties leidt tot een sterkere organisatie met meer financiële zekerheid, minder (bestuurlijke) rompslomp en meer slagkracht. Ook als gesprekspartner voor gemeenten en andere organisaties kan een gefuseerde organisatie een sterkere positie  innemen. Gelet op de Wmo-taken die op een gemeente afkomen kan dat positief uitpakken. De fusiewerkgroep is op dit moment volop bezig. Voor zowel de FDG als de VKK is daarbij de centrale vraag hoe we de huidige taken ook in de nieuwe organisatie goed kunnen uitvoeren. In de algemene ledenvergaderingen zullen de besturen uitgebreid aandacht besteden aan het fusieproces en het tijdpad dat daarbij hoort. De stem van de leden is daarbij erg belangrijk. 

Logische vervolgstap
Een fusie van FDG en VKK is al langer een wens van de provincie Gelderland. Om aan die wens tegemoet te komen is er enige jaren geleden een werkorganisatie VKKFDG in het leven geroepen waarin Willy Waalderbos als voorzitter en Ton Wormgoor als penningemeester namens de VKK zitting hebben en Leidy van der Aalst als vice-voorzitter en Niko Wiendels als secretaris namens de FDG. Die werkorganisatie is voor de provincie nu reeds het aanspreekpunt bij de subsidieaanvraag. Voor de provincie is een daadwerkelijke fusie van beide organisaties een logische vervolgstap. 

Tijdpad
Op dit moment lopen de verkennende besprekingen positief. Het tijdpad gaat ervan uit dat in de ledenvergadering van dit najaar het definitieve besluit genomen kan worden. Belangrijke voorwaarde is wel dat de leden instemmen en daarom is alle inbreng van uw kant zeer gewenst. Op 25 maart aanstaande krijgt u een eerste kans.  

Met dank (en met enkele aanvullingen) overgenomen uit de nieuwsbrief van de FDG