Vier voorstellen om ruimte te geven aan bewonersinitiatieven

In een brief aan de raadsleden en colleges van B&W van de Gelderse gemeenten heeft de VKK-FDG vier voorstellen gedaan die ruimte geven aan bewonersinitiatieven. Bewonersinitiatieven waren al van onschatbare waarde, maar zeker bij de komende transities is de kans groot dat ideeën van onderaf tot verbetering leiden. Een overheid die ruimte biedt aan deze initiatieven en ze ook steunt, werkt mee aan verbetering. Verderop in de tekst worden de voorstellen toegelicht. Klik hier voor de originele brief.

  • Voorstel 1: Een ‘loket’ voor bewonersinitiatieven
  • Voorstel 2: Kennis behouden
  • Voorstel 3: Maak het mogelijk dat dorpen een dorpscontactpersoon krijgen
  • Voorstel 4: Neem deel aan de Verdiepingsslag Overheidsparticipatie

Wanneer u uw gemeente vraagt om ruimte te geven aan bewonersinitiatieven, weet u dat u op deze punten gesteund wordt door de VKK-FDG. Aanvullingen zijn welkom op info@vkkfdg.nl.

1.     Een ‘loket’ voor bewonersinitiatieven
Maak voor elke bewoner duidelijk waar hij of zij moet zijn met een plan. Wanneer voorzieningen dreigen weg te vallen, worden er vaak creatieve oplossingen bedacht. Het stimuleren van deze mogelijk waardevolle oplossingen kan de leefbaarheid waarborgen. We stellen ons voor dat er een contactambtenaar is die initiatiefnemers kan helpen met advies en het aanreiken van contacten. Zo kan een idee verder komen! In de praktijk zou het voor bewoners even makkelijk moeten zijn om in het gemeentehuis een nieuw paspoort aan te vragen, als om hun plan te bespreken met de contactambtenaar. We denken hierbij aan laagdrempelige digitale en persoonlijke bereikbaarheid.

2.     Kennis behouden
Waar gehakt wordt vallen spaanders. Met grote financiële druk moet u zoeken naar een manier om te kunnen voorzien in extra zorg, ondersteuning, dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen die op u af komt. Er vindt bijvoorbeeld een selectieprocedure plaats waarbij maatschappelijke organisaties met elkaar concurreren om de vraag in te vullen. Echter, met dit selectieproces gaat kennis en expertise verloren.
Wanneer u in plaats van te selecteren, maatschappelijke organisaties de opdracht geeft om samen een plan te maken om zorg, ondersteuning, dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen binnen het beschikbare budget te realiseren, doet u juist een beroep op ieders afzonderlijke kwaliteiten.

3.     Maak het mogelijk dat dorpen een dorpscontactpersoon krijgen
Onze ervaring is dat deze functie, mits uitgevoerd door een actieve vrijwilliger uit de eigen gemeenschap (buurt, dorp of wijk), de kwaliteit van leven, de vitaliteit en de gemeenschapszin in een kern tegen geringe kosten enorm versterkt omdat hij of zij bewonersinitiatief stimuleert.
Op jaarbasis kost een dorpscontactpersoon ongeveer € 10.000,- (bruto salariskosten). Als zowel de bewoners, zorgverzekeraars, gemeenten en provincie meefinancieren is het mogelijk om goed vorm en inhoud te geven aan de uitvoering van de transities. Deze kleine investering levert veel op door de integrale aanpak.
De dorpscontactpersonen ondersteunen wij, zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen en leren van elkaar. Ook voeren wij –indien gewenst- de formele werkgeversrol uit.

4.     Neem deel aan de Verdiepingsslag Overheidsparticipatie
De transities, het stimuleren van bewonersinitiatieven en loslaten zijn thema’s waarmee gemeenten steeds meer te maken krijgen. De VKK-FDG heeft met ondersteuning van het ministerie van BZK in opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) de Verdiepingsslag Overheidsparticipatie ontwikkeld met modules voor raad, college en ambtenaren.
Deze wordt in de eigen gemeente uitgevoerd en bestaat uit twee bijeenkomsten met huiswerk tussen de bijeenkomsten. Meer informatie hierover staat op onze website: www.vkkfdg.nl/VO.html


Willy Waalderbos
Voorzitter VKK-FDG