Digitale bereikbaarheid in het buitengebied

Bewoners in het buitengebied van Gelderland en ook veel Gelderse bedrijven lopen in toenemende mate aan tegen de grenzen van hun internetverbinding. Zij kunnen niet mee met maatschappelijke ontwikkelingen die een goede digitale verbinding vereisen zoals thuiswerken, zorg op afstand en werken in de `cloud'. De provincie Gelderland vindt het van groot belang dat mensen en bedrijven ook in het buitengebied en op bedrijventerreinen toegang hebben tot breedband.

Dat veel bewoners en bedrijven in het buitengebied niet beschikken over breedband komt onder andere doordat deze gebieden voor marktpartijen niet financieel aantrekkelijk blijken te zijn. De kosten van een breedbandaansluiting zijn circa drie keer zo hoog als binnen de bebouwde kom, bij gelijkblijvende inkomsten leidt dit tot veel lagere rendementen. Daardoor zijn ook de terugverdientijden veel langer (circa drie keer zo lang).

Als overheid, burgers of bedrijven een bijdrage willen leveren dan zijn marktpartijen in sommige gevallen wel bereid om mede in een breedbandnetwerk te investeren. De provincie Gelderland wil actie ondernemen voor de realisatie van breedband in het buitengebied. Daarvoor heeft de provincie dit jaar de mogelijkheid om leningen, voor de aanleg van breedband, te verstrekken aan coöperaties van bewoners of bedrijven. Hoewel de provincie een aantal initiatieven succesvol heeft kunnen ondersteunen, blijkt het voor veel initiatiefnemers een hele, soms onmogelijke, opgave om tot een haalbaar project te komen vanwege gebrek aan kennis en capaciteit. Om toch een versnelling van de aanleg te realiseren zijn de afgelopen maanden meerdere realisatiemodellen voor de aanleg van breedband in het buitengebied en op bedrijventerreinen bekeken. Hieruit komt naar voren dat het model van een Publiek Private Samenwerking (PPS) het best past bij het streven van de provincie om in het buitengebied de digitale bereikbaarheid te vergroten. In de PPS wil de provincie samen met één of meerdere marktpartijen investeren in de aanleg van  een open, toegankelijk en snel breedbandnetwerk tegen zo laag mogelijke kosten voor inwoners en bedrijventerreinen in het buitengebied. Daar waar aan de orde zijn gemeenten ook van harte welkom om mee te participeren.

 

Provinciale Staten wordt voorgesteld om het model van een PPS op haalbaarheid te onderzoeken en om 35 miljoen euro te bestemmen (via de Robuuste Investeringsimpuls) voor de aanleg van breedband in de buitengebieden en op bedrijventerreinen. Omdat niet de gehele opgave in de huidige coalitieperiode gerealiseerd kan worden is het stellen van prioriteiten noodzakelijk. Daarom wil de provincie starten in gebieden waar veel draagvlak bij bestuurders, inwoners en bedrijven aanwezig is. Daarbij is de Achterhoek concreet in beeld.

Door middel van een marktconsultatie onderzoekt de provincie eind dit jaar wie potentiële partners zijn en onder welke condities zij samen willen werken met de provincie.

Mocht uit de marktconsultatie blijken dat partners geen interesse hebben om de samenwerking aan te gaan, dan overweegt de provincie de aanleg van breedband in het buitengebied en op bedrijventerreinen te realiseren door middel van een provinciale, publieke investeringsmaatschappij.

 

Zie ook filmpje via  de link http://www.gelderland.nl/breedband

 

Martijn Bruil
beleidsambtenaar digitale bereikbaarheid provincie Gelderland