Agrarische Natuur Vereniging: Landelijke ANV dag 2013

De gezamenlijke koepels van ANV’s organiseerden de Landelijke ANV-dag, en wel op 14 maart 2013 in De Schakel in Nijkerk. Het thema van deze dag was: “De rol van collectieven binnen het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB)”. Belangrijke programmaonderdelen waren presentaties, o.a. van het ministerie van EZ, over de actuele stand van zaken van het GLB en visie over de rol van de nieuwe collectieven in de vergroening van het nieuwe GLB. U vindt hieronder het uitgebreide verslag van de Landelijke ANV dag 2013. Klik hier voor het persbericht.

De vorm van de dag was vergelijkbaar met vorig jaar, namelijk een plenair gedeelte, gevolgd door workshops en een plenaire afsluiting met prijsuitreiking.

Herziening GLB
Dat de herziening van het GLB leeft onder de toekomstige collectieven blijkt uit de zeer druk bezochte ‘Landelijke ANV-dag’ op 14 maart 2013 in Nijkerk. Bijna 300 vertegenwoordigers van ANV’s, overheden en andere belanghebbenden hebben kennis genomen van de stand van zaken, de uitgangspunten, de organisatie en de praktische uitwerking van het toekomstig beheer van natuur, water en landschap. Het gaat hierbij niet allen om eigen belangen maar vooral om maatschappelijke belangen.

Collectief beheer
Collectiviteit is de trend en tevens de rode draad bij de uitvoering van het beheer. Nederland is hierin al jarenlang uniek in de wereld en komt steeds meer in beeld bij de andere lidstaten.

Jan Jacob van Dijk: Rol ANV's versterken
Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde Gelderland en portefeuillehouder agrarisch natuurbeheer binnen het IPO, gaf de ‘kick-off’ van het dagprogramma. Hij stelt dat het lijkt alsof het agrarisch natuurbeheer beperkt effect heeft gehad. Zeker in een tijd van bezuinigingen komt de vraag op of het geld niet anders moet worden besteed. Van Dijk zou dit een verkeerde ontwikkeling vinden. Hij wil het agrarisch natuurbeheer juist versterken en stelt de vraag hoe het beheer beter en effectiever kan worden uitgevoerd, meer oplevert met tegelijkertijd een lagere uitvoeringslast. De huidige ANV’s zijn hier belangrijker bij dan ze op dit moment beseffen. Rijk en provincies zijn in gesprek hoe zij het samen gaan oppakken. Ze spreken dezelfde taal en zijn op weg naar hetzelfde doel. Ze zien in ieder geval een belangrijke rol weggelegd voor de ANV’s.

Rob van Brouwershaven: In gesprek met de samenleving
Rob van Brouwershaven, directeur Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van Economische Zaken geeft vervolgens bij zijn inleiding aan, dat de minister vanuit de samenleving vorm wil geven aan het agrarisch natuurbeleid. De samenleving zal in gesprek moeten gaan om tot een gezamenlijke visie te komen. Er wordt daarbij gesteld dat moet worden ingezet op vereenvoudiging van het stelsel, een centrale positie voor het gebied, effectiviteit en lagere uitvoeringskosten. Collectieven bestaan uit mensen uit de streek die samen op basis van een gebiedsvisie iets voor het gebied willen realiseren. Het ministerie zegt bij monde van de staatssecretaris volmondig ‘ja’ tegen het agrarisch natuurbeheer en de ANV’s.
Van Brouwershaven geeft aan dat wordt gestreefd naar één stelsel voor agrarisch natuurbeheer voor zowel binnen als buiten de EHS.

De gebiedsofferte zal de basis zijn voor de uitvoering van maatschappelijke diensten. Op termijn zal worden ingezet op een verdere uitbreiding van doelen van verschillende overheden. Het betreft vooral doelen met betrekking tot natuur, water en landschap. Daarbij wordt bovendien gedacht aan totale integraliteit van de gebiedsoffertes. Dit alles moet wel passen bij de bedrijfsvoering van agrariërs en bijdragen aan de realisatie van doelen gericht op de biodiversiteit, het behoud van landschap en het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit. Het is hierbij meegenomen als doelen met doelen kunnen worden gerealiseerd. De streek is hierbij vooral zelf aan zet. Bij de bottom-up ontwikkeling zal optimaal gebruik worden gemaakt van lokale kennis en energie.

Van de huidige ANV’s wordt in hun nieuwe functie als professioneel regionaal collectief veel verwacht. Het ministerie heeft de gezamenlijke koepels gevraagd deze maand een plan van aanpak in te dienen voor de noodzakelijke professionaliseringsslag.

De directeur Natuur gaf ook mee dat het agrarisch natuurbeheer vooral gekoppeld zal zijn aan doelbereik. De doelen worden daarbij fors naar boven bijgesteld. Daarbij kan uitvoering alleen plaatsvinden in gebieden waar het agrarisch natuurbeheer effectief is. Geld wordt daar ingezet waar de door de overheid gestelde doelen te realiseren zijn. Het Rijk bepaalt de doelen. Het nader differentiëren van de doelen en het aanwijzen van de gebieden zal, zoals het er nu uitziet, door de provincies gebeuren. De uitvoering verloopt in alle gevallen via collectieven. Hierbij zal door de collectieven moeten worden bepaald, hoe de Europese – en de maatschappelijke – doelen kunnen worden vertaald in de gebiedsofferte en hoe het beheer in het gebied wordt uitgevoerd.

Workshops
Na de presentaties is in een achttal workshops een doorkijk gegeven naar de praktische uitvoering. De presentaties staan vermeld op de website van Veelzijdig Boerenland. Klik hier

 

Bronzen Grutto

De dag werd afgesloten met de uitreiking van de Bronzen Grutto aan ANV Hei, Heg & Hoogeind. De Bronzen Grutto is een stimuleringsprijs, uitgereikt door Vogelbescherming Nederland, voor het meest effectieve initiatief met betrekking tot agrarisch natuurbeheer.

bron: boerennatuur

 

Op weg naar het collectief!

Het agrarisch natuurbeheer is de laatste tijd weer volop in het nieuws en helaas lang niet altijd positief. Nu kunnen we daar heel krampachtig over doen en roepen dat wat er over ons agrarisch natuurbeheer gezegd wordt niet klopt en dat het niet terecht is, maar je kunt het ook gewoon zien als een logisch gevolg van de huidige, onzekere situatie waarin we momenteel verkeren.

Die onzekerheid geldt niet alleen voor ons, maar eigenlijk voor alle partijen die actief zijn in het landelijk gebied en zich op een of andere manier bezighouden met natuur en landschap. Al die partijen kijken naar de invulling van het nieuwe GLB en hopen een graantje mee te pikken uit dat budget. Dan kun je verwachten dat er af en toe met scherp geschoten wordt.  Als je gewoon de feiten bekijkt die nu bekend zijn over het nieuwe GLB en daarbij ook nog kijkt naar de inzet van de staatssecretaris, dan ziet het er helemaal niet slecht uit voor het agrarisch natuurbeheer. 

In het nieuwe GLB wordt ruimte gemaakt om agrarisch natuurbeheer vanuit een collectief uit te voeren, precies wat wij willen. Door middel van de collectieve aanpak kunnen we namelijk de kwaliteit en effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer vergroten en ook de overheadkosten aanzienlijk verlagen. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft in een brief aan de Tweede Kamer nadrukkelijk aangegeven, dat wat haar betreft alle agrarisch natuurbeheer vanaf 2016 via een collectief moet worden aangevraagd en afgerekend. Om dat te kunnen realiseren moet er een nieuw systeem gebouwd worden, een vervanger van het huidige SNL. Dat nieuwe systeem wordt, als het aan de staatssecretaris ligt, zo gebouwd dat ook andere overheden (bv. Waterschappen) er gebruik van kunnen maken bij het realiseren van hun beleidsdoelen.  Al met al een positieve ontwikkeling.

Nu is het nog wel noodzakelijk dat al deze goede ontwikkelingen ook daadwerkelijk in beleid omgezet worden en dat we als ANV’s de handschoen oppakken. Voor dat eerste mag u van BoerenNatuur verwachten dat we daar in al onze activiteiten voor gaan! Om in 2016 met collectieven en de bijbehorende gebiedsoffertes aan de slag te kunnen, zullen ook alle ANV’s nog een ontwikkeling moeten doormaken. Ook bij die ontwikkeling mag u van BoerenNatuur ondersteuning en advies verwachten. We zijn dan ook nu al een traject van verdere professionalisering van de ANV’s aan het voorbereiden, zodat we daar voldoende tijd en ruimte voor hebben. 

Zo lang het beleid niet is vastgesteld, zullen er nog de nodige onzekerheid en onrust blijven bestaan voor ons zelf, maar ook voor onze partners in het landelijk gebied. En af en toe zal er ook wel weer een “aanval” zijn op het agrarisch natuurbeheer maar volgens mij kunnen we daar zelfbewust en overtuigd op reageren met het neerzetten van onze visie op de toekomst van het agrarisch natuurbeheer en die toekomst is het Collectief.

 

bron: BoerenNatuur