Emst, Veluwe: Geen dorp zonder buitengebied

Emst, Veluwe: Geen dorp zonder buitengebied

Vier je successen!

Emst is een zeer actief dorp op de Veluwe.

In het Landschapversterkingsplan Emst lezen we het volgende:

Het Emster Belang heeft in 2006 het initiatief genomen om samen met de Emster gemeenschap een dorpsvisie te ontwikkelen en de toekomstwensen en voorziene knelpunten in beeld te brengen. Dit is een proces geweest, begeleid door het VKKGelderland, dat met verschillende dorpsraadplegingen en met veel enthousiasme is uitgevoerd. De dorpsvisie is in 2008 opgeleverd. Aansluitend zijn 4 uitwerkgroepen aan de slag gegaan om de prioritaire thema’s uit de dorpsvisie verder te concretiseren. Eén daarvan was het “buitengebied”, met als doel het buitengebied van Emst aantrekkelijker en beleefbaarder te maken. Tijdens de uitwerking hiervan kruiste de prijsvraag “Levend Landschap De Veluwe”, georganiseerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland, ons pad. De prijs van € 33.333 die we daarmee hebben gewonnen was een belangrijke steun in de rug om de realisatie van onze wensen mogelijk te maken.

Landschapversterkingsplan Emst Zie: www.emsterbelang.nl/Doc/landschapversterkingsplan%20Emst.pdf

Dorpsplan niet alleen van papier

In het Dorpsplan kwamende volgende aandachtspunten voor het buitengebied naar voren:

· verrommeling van het landschap

· behoud van het kleinschalige en het cultuurhistorisch landschap,

· beter beheer van de “nieuwe natuur” door weer koeien in de wei en

· ontbreken van aantrekkelijke en gemarkeerde wandelroutes.

De uitwerkgroep “buitengebied” is in 2009 aan de slag gegaan met de vraag: “Hoe kunnen we bewoners van het buitengebied helpen om een bijdrage te leveren aan een blijvend aantrekkelijk en beleefbaar landschap”? Dit heeft geleid tot drie speerpunten:

Aantrekkelijke erven

Door voorlichting, advisering en hulp bij de inrichting van erven en huiskavels (“Aantrekkelijke erven”) is het de wens het landschap in het buitengebied aantrekkelijk te houden, verrommeling tegengaan en minder gewenste inrichtingsvormen te voorkomen of aan het gezicht te onttrekken. E.e.a. zal er toe leiden dat de aantrekkelijkheid en beleefbaarheid van het Emster buitengebied voor de eigen inwoners en voor toeristen en recreanten wordt vergroot.

Ommetjes Emst

Door het ontwikkelen van wandelroutes wordt de toegankelijkheid, de zichtbaarheid en de beleefbaarheid van het landschap vergroot. Bij het ontwikkelen van deze routes zal ook rekening worden gehouden met de vele cultuurhistorische bezienswaardigheden die het Emster grondgebied kent, en welke soms beperkt of niet ontsloten of zichtbaar zijn. Eén en ander in goed overleg met eigenaren en beheerders en met respect voor de natuur.

Natuurlijk Boeren

Koeien in de wei, het zo karakteristieke en veel genoemde wensbeeld dat Emstenaren van hun buitengebied hebben, verdwijnt steeds meer uit beeld. Door samenwerking met terreinbeheerders willen we de koe bij het natuurbeheer betrekken en weer zichtbaar maken in het Emster buitengebied en onderzoeken of Emster agrariërs een rol kunnen vervullen bij het beheer van de nieuwe natuur.

Samen successen vieren!

Streekmarkt 25 juni 2011

Emster Belang organiseert samen met de UitWerkGroep Buiten een Streekmarkt op zaterdag 25 juni 2011 van 10.00 tot 16.00 uur met o.a. kramen waar u kunt proeven, kopen en kijken.

Daarnaast is uitvoerige informatie beschikbaar over het levend landschap Emst door onder andere Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De resultaten van het natuurproject dat de leerlingen van groep 6 van de beide scholen hebben uitgevoerd, worden tijdens de Streekmarkt tentoongesteld. Tijdens de Streekmarkt is ’t Smallert gratis toegankelijk.

Lees alvast de flyer www.emsterbelang.nl/Doc/flyer%20v8.pdf

Tijdens de Streekmarkt wordt het eerste Klompenpad Emst: Het Schaverensepad officieel geopend.

zie: www.destentor.nl/regio/epevaassen/8761715/Eerste-van-twee-Klompenpaden-Emst-eind-juni-officieel-geopend.ece

Emster kinderen dichter bij natuur.

Zie: www.veluweland.nl/page/Lokaal/Regionaal/Lokaal-nieuws/Emster-kinderen-dichter-bij-natuur.724587.news