Het platteland van alle nederlanders

Deze publicatie is de derde in het kader van het onderzoeksprogramma Sociale Staat

van het Platteland. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) ontwikkelt op verzoek

van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (lnv) een monitor om

de sociale ontwikkelingen op het platteland te volgen. Met dit instrument zou tijdig

onderkend moeten worden wanneer de leefsituatie van plattelandsbewoners onder

druk komt te staan door bijvoorbeeld veranderingen in de landbouw of maatschappelijke

ontwikkelingen in Nederland.

 

De eerste rapportage uit dit onderzoeksprogramma, Thuis op het platteland (2006),

schetste op basis van kwantitatieve databronnen de leefsituatie van bewoners van het

platteland in vergelijking met die van stedelingen.

 

In de tweede publicatie, Het beste van twee werelden, stond centraal hoe plattelandsbewoners

het leven op het platteland ervaren. Het beste van twee werelden is gebaseerd

op de verhalen van diverse groepen plattelandsbewoners in focusbijeenkomsten.

Deze derde publicatie behandelt hoe Nederlanders aankijken tegen en gebruik

maken van het platteland van Nederland. De rapportage bevat vooral resultaten uit

een mondeling survey dat onder de titel ‘Nederlanders over het platteland’ in 2007 is

uitgevoerd (nop 2007). Op basis van dezelfde enquêtegegevens verschijnt binnenkort

een vierde publicatie waarin het sociale leven op het platteland centraal staat.

Wij zijn aan velen dank verschuldigd. Allereerst aan de respondenten voor hun

bereidwillige medewerking. Het onderzoeksbureau GfK Panelservices

voerde het veldwerk uit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) stelde enkele bevolkingsstatistieken

beschikbaar.

 

Een woord van dank is op zijn plaats voor de leden van de Begeleidingscommissie.

In het bijzonder geldt dit voor prof. dr. Th.A.M. Beckers (onderzoeksinstituut Telos),

dr. J.F.C.M. Thissen (UvA) en ir. N. Bosma (lnv, directie Platteland). Wij zijn hen

zeer erkentelijk.

 

Prof. dr. Paul Schnabel

Directeur scp