Actiepunten en Impressie Zeeuws PlattelandsParlement 2010

16-11-2010 | Actiepunten en Impressie Zeeuws PlattelandsParlement 2010

Zaterdag 13 november waren 150 mensen bij elkaar in Heinkenszand om te spreken over de leefbaarheid in Zeeland.

Leden van dorps- en wijkraden, raadsleden, leden van provinciale staten, medewerkers van maatschappelijke organisaties en gemeente- en provinciebestuurders werkten aan actiepunten op de onderwerpen: Wonen, Voorzieningen, Zorg en Mobiliteit.


De toon werd gezet door wethouder Jacob Bruintjes van de Drentse gemeente Borger-Odoorn. Hij zette uiteen hoe de gemeente in tijden van krimp een helder kader heeft gesteld voor het voorzieningenniveau, blijvend investeert in een beperkter aantal gebouwen en de gebruikers faciliteert om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor onderhoud en exploitatie. Centraal beleidspunt was “minder maar beter”. Dat leidde onder meer tot de keuze dat er in elk dorp een ontmoetingsplek bleef, passend bij de aard en omvang van die kern.
De 4 thema’s werden in workshops voorbereid. De hoofdlijnen kwamen in een plenaire discussie aan de orde. Daarin werd door stemmen tevens getoetst of dit nu ook de punten waren waar alle aanwezigen zich in konden vinden. Dit leidde tot de volgende conclusies:
• De inzet op wonen moet vooral gericht zijn op transformatie van bestaande woningen i.p.v. nieuwbouw. Dat inzicht werd door alle aanwezigen gedeeld. Dorpsraden moeten een grotere rol claimen bij het signaleren en het formuleren van de bij de kern passende bouwbehoefte.
• Voor een toekomstbestendig voorzieningenniveau zijn nodig: samenwerking binnen en tussen de kernen, actief burgerschap en regie en faciliterende rol voor de overheid.
• In de workshop zorg is vooral gesproken over het organiseren van zorg binnen sociale netwerken. Aanleiding hiervoor was de discussie over eenzaamheid. Gelet op druk op budgetten en personeel in de zorg dienen professionele organisaties meer te investeren in het samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers. Wat dat laatste betreft kunnen, zo stelde de Terneuzense  wethouder Liefting, gemeenten een belangrijke rol spelen. Zij faciliteren immers de organisaties die mantelzorgers en vrijwilligers kunnen organiseren en ontlasten.
• Het PlattelandsParlement vraagt verder versterking van de inzet op vervoer op maat. De samenwerking tussen de vervoersmaatschappijen en burgerinitiatieven moet versterkt worden. Afstemming moet leiden tot een beter georganiseerd vervoer met een betere bezetting. 


Tijdens de plenaire discussie zette op uitnodiging van de organisatoren Wil van der Coelen , regisseur zelfsturing van de gemeente Peel en Maas, uiteen hoe volgens hem verouderde vormen van burgerparticipatie vervangen moeten worden door nieuwe concepten. Peel en Maas koos voor zelfsturing.
Het verder brengen van actiepunten vraagt om een andere verhouding tussen burgers – dorps- en wijkraden -, maatschappelijke organisaties en overheden. Zonder het concept zelfsturing dat in de gemeente Peel en Maas sinds zo’n 10 jaar uitgangspunt is van  beleid, volledig te omarmen, waren nagenoeg alle aanwezigen het er over eens dat overheden en maatschappelijke organisaties meer en beter naar burgers moeten luisteren. Zij zouden burgers ook moeten faciliteren om hun visie kenbaar te maken in de fase van planvorming in beleid. En tevens zouden ze open moeten staan voor initiatieven van burgers zelf. Volgens Wil van der Coelen zetten bewonersorganisaties zich vaak klem tussen overheden en de bewoners waarvoor ze spreekbuis zouden moeten zijn. “In onze gemeente hebben we dorps- en wijkraden gefaciliteerd om zich om te vormen tot dorpsoverleggen waarin een veelvoud van bewoners dan voorheen mee denkt en praat over meer zaken dan voorheen.”
Dat vraagt een luisterende houding van overheden. Burgemeester Rob van der Zwaag van Veere stelde dat die omslag in steeds meer gemeenten wordt gemaakt. Dat werd bevestigd door de Goese wethouder De Pooter, die verwees naar intensieve participatietrajecten zoals in het tot stand komen van een natuur- en gezondheidspark aan de Oostrand van Goes. Wethouder Cees Liefting stelde dat er hoe dan ook duidelijkheid moet zijn in de relatie overheid-burger. ,,Als je kinderen vraagt wat voor speeltuin ze willen vragen ze een Efteling, terwijl er alleen geld is voor een wipkip. Dat leidt geheid tot teleurstellingen’’.  Uit de zaal kwamen signalen die een positieve ontwikkeling bevestigen, maar er werd ook gesteld dat 'Ambtenaren een eigen leven leiden'. En dat ,, het vaak wel erg lang duurt voor er plannen van de grond komen.’’
De ZVKK gaat de inbreng van dorps- en wijkraden op de actiepunten stimuleren. Zij doet dat door het versterken van de ZVKK-website met een interactief deel waarop mensen verder kunnen discussiëren over de conclusies van het tweede Zeeuws PlattelandsParlement. Daarnaast zal de ZVKK regionale bijeenkomsten organiseren waarin zij dorps- en wijkraden en andere partijen bij elkaar brengt om de actiepunten van het PlattelandsParlement verder uit te werken.
Een uitgebreid verslag zal binnenkort beschikbaar zijn.

Nico Out