Verslag Expertatelier 'Actief burgerschap: het doorbreken van de ambtelijke structuur en cultuur'.

Verslag Expertatelier 'Actief burgerschap: het doorbreken van de ambtelijke structuur en cultuur'.


Op 18 maart 2009 organiseerde Nicis Institute het expertatelier 'Actief burgerschap: het doorbreken van de ambtelijke structuur en cultuur’. Aanleiding voor het expertatelier, waarbij 12 experts (ambtenaren van verschillende gemeenten en het ministerie van VROM/WWI) aanwezig waren, zijn de diverse kennisateliers die Nicis Institute rondom het thema actief burgerschap heeft georganiseerd. Tijdens de meest recente, het kennisatelier 'Vierde generatie burgerparticipatie: heel logisch, toch?!?' dat in november 2008 plaats vond, kwam naar voren dat er landelijk veel projecten en experimenten te vinden zijn die tot doel hebben de burger te faciliteren bij actief burgerschap, bewonersparticipatie en burgerinitiatieven. Echter, veel van de aanwezige beleidsmedewerkers lopen tegen knelpunten in de eigen ambtelijke organisatie aan. Deze ambtelijke structuur en cultuur kunnen een belemmering vormen bij het faciliteren van burgers. Maar wanneer deze structuur doorbroken wordt, kunnen er veel nieuwe kansen ontstaan op een succesvolle samenwerking tussen gemeente en burger.

Het artikel is te vinden op de website van Nicis:
http://www.nicis.nl/dsresource?objectid=150712