Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant

De vereniging kleine kernen noord-brabant stelt zich ten doel de belangen van de kleine dorpen en het platteland in Noord-Brabant in de ruimste zin van het woord te behartigen teneinde de leefbaarheid te behouden en zo mogelijk te verbeteren. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • het doen verzamelen en bestuderen van gegevens over de problemen van de kleine dorpen en het platteland;
  • het actief (doen) zoeken naar oplossingen voor de problemen;
  • het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen van dorpsraden;
  • het in overleg treden met bevoegde autoriteiten;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden en (particuliere) organisaties;
  • het (doen) uitvoeren van projecten in het belang van leefbaarheid;
  • de leden te informeren;
  • beginnende dorpsraden te ondersteunen en bestaande dorpsraden te adviseren;
  • de oprichting van dorpsraden in Brabant te stimuleren;
  • de deskundigheid van de dorpsraden te vergroten.