Foutmelding

  • Notice: Trying to get property of non-object in ctools_context_create_terms() (regel 57 van /home/bert/domains/kennisplatformbewoners.nl/public_html/profiles/panopoly/modules/contrib/ctools/plugins/contexts/terms.inc).
  • Notice: Trying to get property of non-object in ctools_context_create_terms() (regel 57 van /home/bert/domains/kennisplatformbewoners.nl/public_html/profiles/panopoly/modules/contrib/ctools/plugins/contexts/terms.inc).

SAB

Varsseveld SAB

SAB is een ruimtelijk adviesbureau dat veel werkt in kleine kernen. Door ons werk lopen we dagelijks tegen allerlei zaken aan die in veel kleine kernen spelen. Denk aan het verdwijnen van de laatste dorpswinkels, het leegstaan van agrarische gebouwen, het verdwijnen van jongeren uit het dorp, het verdwijnen van werkgelegenheid of de kansen en problemen van het Kulturhus. SAB gaat in de nieuwe digitale Koerier van de Vereniging Kleine Kernen regelmatig in op een onderwerp dat in veel kleine kernen speelt. Op basis van onze ervaringen beschrijven we mogelijkheden en oplossingen. Naast onderwerpen die we zelf vaak tegenkomen, zijn suggesties van harte welkom.

In ons werk komen we heel vaak in aanraking met vraagstukken rond leefbaarheid, gevolgen van ontgroening en vergrijzing en allerlei andere zaken die spelen in en rond kleine kernen. We hebben daarom voorgesteld om in de hernieuwde nieuwsbrief van de Vereniging Kleine Kernen regelmatig in te gaan op een onderwerp waar we in veel kleine kernen mee te maken hebben. Het zal gaan om onderwerpen als het verdwijnen van de laatste winkels uit een kern, functieverandering van boerenbedrijven via erftransformatie, de mogelijkheden en problemen van het Kulturhus, het buiten gebruik raken van kerkgebouwen, kansen door het creëren van werklandschappen of het stimuleren van recreatie en toerisme. We geven u graag inzicht in onze bevindingen.

Wie zijn we?

Maar wie zijn ‘we’? Ons bedrijf, SAB, is een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening. We houden ons bezig met alle aspecten die daarmee samenhangen. We doen aan procesbegeleiding. We maken beleidsstukken, we doen onderzoek naar bijvoorbeeld wensen en behoeften van bewoners of ondernemers. We doen ecologisch onderzoek, onderzoek naar geluidshinder, lucht of bodem of distributieplanologisch onderzoek. We maken stedenbouwkundige ontwerpen, dorpsvisies, inrichtingsplannen voor openbare ruimte en groen, structuurvisies en bestemmingsplannen. We werken voor zowel gemeenten en andere overheden, projectontwikkelaars als voor particulieren. We zijn actief in veel kleine kernen.

We werken in heel Nederland. Ons hoofdkantoor zit in Arnhem, maar we hebben ook vestigingen in Amsterdam en Eindhoven, zodat we de regio’s goed kennen en makkelijk bereikbaar zijn. In totaal zijn we met ongeveer 110 collega’s dagelijks met dit werk bezig.

Zet uw dorp op de agenda!

Vaak is het een lang proces om echt tot versterking van de leefbaarheid in een dorp of buurtschap te komen. Dit kan zoveel mogelijk worden versneld door te zorgen dat uw dorp op de juiste momenten op de politieke agenda komt te staan. Dat kan bijvoorbeeld door het maken van een duidelijke visie. Een visie moet compleet zijn, maar ook realistisch. De visie moet breed gedragen worden. Dat betekent dat al vanaf het eerste begin veel afstemming nodig is: tussen bewoners, ondernemers, beheerders van voorzieningen, verenigingen en de gemeente.

In andere situaties kan het juist verstandig zijn om met een klein, concreet project te beginnen, zoals het aanpakken van één pleintje. Dat maakt duidelijk dat er praktische veranderingen mogelijk zijn, wat een aanzet kan zijn tot meer aanpassingen.

Er zijn verschillende belangrijke momenten om wensen op de agenda (en in de begroting) te krijgen. Zo werkt de gemeente al in de zomer aan de begroting van het volgend jaar. In december is het neerleggen van een nieuw plan dus te laat. Andere belangrijke momenten om wensen op de agenda te krijgen zijn: de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen, de aanloop naar een nieuw bestemmingsplan (dus niet pas als het voorontwerp ter inzage ligt) of tijdens het opstellen van een nieuwe structuurvisie. Om iets gerealiseerd te krijgen is het dus van groot belang goed inzicht te hebben in de processen bij de gemeente.

Voorbeeld: detailhandelsvoorzieningen

Een onderwerp waar we binnenkort verder op in zullen gaan zijn de problemen van de detailhandel.

In veel kleine kernen was de leefbaarheid al vóór de recessie een punt van aandacht. Maar aandacht voor leefbaarheid is door de recessie alleen maar urgenter geworden. Het kan immers de nekslag zijn voor de kleine ondernemer. Als de laatste winkels uit het dorp verdwijnen, is dat slecht voor de leefbaarheid. Door een heldere detailhandelsvisie op te stellen kan een gemeente inzicht krijgen in wat wel of niet haalbaar is. Kan in iedere kern het winkelbestand blijven bestaan? Ook als het aantal aankopen via internet zo snel blijft groeien?

Maar ook andere aspecten van een kleine kern zijn bepalend voor leefbaarheid. Zoals een actief verenigingsleven en een goede inrichting van de openbare ruimte. Door gezamenlijk een goede dorpsvisie te maken, wordt duidelijk wat gedaan kan worden om de leefbaarheid zeker te stellen.

SAB Weurt 1

Voorbeeld: woningbouw?

Er moeten besluiten worden genomen over het bouwen van woningen. Goed inzicht in de lokale ontwikkeling van de bevolkingsomvang en van vergrijzing en ontgroening is daarbij essentieel. Niet alleen voor de komende vijf of tien jaar, maar ook voor de langere termijn.

Als er woningen worden gebouwd, moet worden nagedacht over locaties. Wil men bouwen aan de dorpsrand of  juist in het buitengebied? Goede communicatie en afstemming over dergelijke vraagstukken leiden tot betere en breder gedragen plannen.

Voorbeeld: erftransformatie

Het landelijk gebied verandert snel. De laatste jaren zijn veel mensen vanuit de stad naar het platteland getrokken om er te ontspannen, te recreëren en te wonen. Tegelijk is er sprake van dalende bevolkingsaantallen in veel landelijke streken en van afname van het aantal agrarische bedrijven. Hierdoor verandert het buitengebied van karakter. Ook verdwijnt de agrariër die van oudsher het landschap beheerde.

De zorgbehoefte van ouderen in het buitengebied zal de komende jaren verder toenemen. Veel ouderen die altijd in het buitengebied gewoond hebben, willen hier ook graag in de laatste fase van hun leven blijven wonen. De mogelijkheden daarvoor zijn nu echter nog zeer beperkt. Nieuwe zorg- en woonconcepten kunnen worden toegepast op vrijkomende agrarische erven. Dit biedt nieuwe kansen voor het buitengebied. Geldt dat ook voor het toelaten van tweede woningen in het buitengebied? Het is belangrijk dat dergelijke nieuwe functies op een passende manier in het landschap worden opgenomen.

Suggesties?

Deze en andere onderwerpen worden in toekomstige nieuwsbrieven verder uitgewerkt. Maar we willen ons niet beperken tot onderwerpen waar we zelf in ons werk tegenaan lopen. Suggesties, onderwerpen waar u zelf tegenaan loopt en die regelmatig voorkomen zijn van harte welkom. Zo mogelijk zullen we daar in de nieuwsbrief nader op ingaan. Desgewenst kunt u ook direct met ons contact opnemen. Via telefoonnummer 026-3576911 of via e-mail: arnhem@sab.nl. We zullen ons best doen u steeds zo te informeren dat u er in de praktijk echt wat aan hebt.