Netwerk Duurzame Dorpen kent al acht provinciale steunpunten!

netwerk duurzame dorpen

Over Netwerk Duurzame Dorpen

Ontmoeten, delen & inspireren

Het Netwerk Duurzame Dorpen (NDD) is een landelijk netwerk van, voor en door dorpen die (samen) werken aan een duurzame toekomst. Het Netwerk organiseert de ontmoeting tussen dorpen en biedt een (internet) platform voor het delen van kennis en ideeën waardoor dorpen elkaar inspireren. Iedereen, die een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling in dorpen wil leveren, zich kan verbinden aan het Netwerk.

In het Netwerk laten dorpen zien dat ze werken aan een duurzame leefomgeving. Dit kan op veel thema’s. Van Afval & Kringlopen tot Zorg & Welzijn.

Of een dorp nu al grootse initiatieven realiseert of juist een eerste informatieavond organiseert, elke stap telt!

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/pagina/provinciale-steunpunten

Landelijke partners:

IVN

Laat mensen de natuur beleven met IVN

IVN is een landelijke organisatie die werkt aan een duurzame samenleving.

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/partner/ivn

www.ivn.nl

Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling

Voor meer informatie kijk op: www.vereniginggdo.nl

Urgenda

Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken.

Dat doen we aan de hand van een lange-termijnvisie, een concreet actieplan tot en met 2050 en onze icoonprojecten. Met initiatieven als de Dag van de Duurzaam-heid en Regiotouren laten we zien hoeveel koplopers er actief zijn.

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/partner/urgenda

Kijk voor meer informatie op: www.urgenda.nl

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu zet zich met hart en ziel in voor een duurzame en gezonde wereld. Samen met mensen, bedrijven en overheden willen zij het verschil maken met schone energie, slimme mobiliteit en gezond voedsel.

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/partner/natuur-milieu

Kijk voor meer informatie op: www.natuurenmilieu.nl

The Natural Step

The Natural Step heeft sinds haar oprichting in 1989 in Zweden, wereldwijd honderden organisaties en overheden geholpen met de verankering van duurzaamheid in de organisatie en in hun omgeving. We maken zichtbaar wat duurzaamheid oplevert, helpen bij het ontwikkelen van de juiste route en zorgen voor praktische ondersteuning bij innovatie, bestuur, communicatie en uitvoering. 

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/partner/the-natural-step

http://www.thenaturalstep.nl/

Transition Towns

Voor meer informatie, kijk op www.transitiontowns.nl

 

Klimaatverbond Nederland

Het Klimaatverbond is een vereniging van gemeenten, provincies en waterschappen die lokaal klimaatbeleid verankert, uitvoert en zichtbaar maakt.

Meer informatie op: Klimaatverbond Nederland.

http://www.klimaatverbond.nl/

Movisie

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Kijk voor meer informatie op: www.movisie.nl

Buiten de Banken Om (BuBO)

Buiten de Banken Om (BuBO) is een initiatief van Stichting STRO en groepen mensen en bedrijven die onderling bankieren op een wijze die beter is voor mens, milieu en economie. Deze groepen gebruiken het Social Trade Circuit Nederland als betaalplatform om elkaar te betalen met eigen digitale ruilmiddelen: credits

Voordelen:

Geld blijft langer in de eigen community circuleren

Extra omzet en goedkope leningen voor lokale bedrijven.

Meer informatie hoe het Circuit de lokale economie in uw dorp kan versterken: https://circuitnederland.cyclos.org 

Netwerk Platteland

Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. We brengen organisaties met elkaar en met overheden in contact en bieden ze de gelegenheid om van elkaar te leren.

http://www.netwerkplatteland.nl/duurzame-dorpen

DuurzaamDoor

DuurzaamDoor is een kennisprogramma dat als doel heeft om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen, en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel. DuurzaamDoor zet kennis, vaardigheden en methodieken (sociaal instrumentarium) in, die betrokkenheid en bewustwording vergroten en die samenwerking en leren van elkaar bevorderen. In DuurzaamDoor werken “de vijf O’s“ met elkaar samen: overheden ondernemers, onderwijs, onderzoek, en (burger-)organisaties. 

Het programmabureau is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL)

Kijk voor meer informatie op: www.duurzaamdoor.nl

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij

KNHM begeleidt bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad. Onze begeleiding richt zich op bewoners die zelf hun idee willen realiseren ter verbetering van hun fysieke leefomgeving. Ook begeleiden wij bewoners die actief willen participeren in besluitvorming. Dit doen we met inzet van kennis, procesbegeleiding en uitgebreid netwerk.

Actuele thema’s waarop wij ons specifiek richten zijn:

Stadslandbouw

Lokale duurzame energie

Leefbaarheid en bevolkingskrimp

Vrijetijdseconomie

Cultuurhistorie en landschap

www.knhm.nl

Nudge

Nudge verbindt mensen en organisaties om initiatieven van onderaf te realiseren die zorgen voor een positieve en blijvende verandering in onze maatschappij. Wij geloven dat kennis en expertise meer waard zijn wanneer ze worden gedeeld, en wij faciliteren dit door ons platform en brede netwerk.

http://www.nudge.nl/

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/partner/landelijk-kennisinstituut-cultuureducatie-en-amateurkunst-lkca

http://www.lkca.nl/

 Lees meer: Bestuurlijke ondersteuning van lokale energie-initiatieven Duurzaam Dorp in Overijssel

http://www.kennisplatformbewoners.nl/node/5657

http://www.kennisplatformbewoners.nl/node/5400

http://www.kennisplatformbewoners.nl/node/5387

http://www.kennisplatformbewoners.nl/node/4226

http://www.kennisplatformbewoners.nl/node/5434