Werk en Inkomen

Vereniging Kleine Kernen Limburg.

De Vereniging Kleine Kernen Limburg is een organisatie die opkomt voor de belangen en de leefbaarheid van de Kleine Kernen in Limburg. Ons doel is ervoor te zorgen dat de leefbaarheid in kleine kernen behouden blijft en verbeterd wordt wanneer en waar dit nodig is.

U vindt op onze site onder andere informatie over onze organisatie, projecten, taken en verder kunt u nog een aantal Kleine Kernen Kranten op onze website lezen.

We hopen dat de website behulpzaam voor u is.

Indien u de informatie die u zoekt niet op onze site vindt, bel of mail ons.

Miljoenensteun voor plattelandsprojecten Gelderland

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft dinsdag 22 augustus 2006 positief beslist over fincanciële steun voor 36 aanvragen voor een totaalbedrag van 11.482.084 euro voor plattelandsprojecten. Een fors deel hiervan is bestemd voor het herstel van de Berkel. Waterschap Rijn en IJssel ontvangt voor de vijfde fase van integrale herinrichting een bijdrage van 2.880.000 euro.

Prijsvraag: Ommetjes rond het dorp

11 oktober, 2006 - 10:45

Prijsvraag bevordert ontsluiting buitengebied

Vrienden van het platteland

De Stichting Vrienden van het Platteland zet zich in voor het behoud van ons platteland en wil daarom burgers bewust maken van de veranderingen op het platteland en de bijbehorende problemen. De stichting ondersteunt vernieuwende initiatieven, brengt burgers in contact met boeren en tuinders en stimuleert de dialoog tussen stad en platteland. Zodat ieder mens zich bewust wordt van zijn verantwoordelijkheid voor de toekomst van het platteland.

Win je eigen ommetje

4 december, 2006 - 15:13

Win 30.000,- voor je eigen ommetje!

Landschapsbeheer Nederland schrijft een prijsvraag uit voor het bedenken van "ommetjes". Ommetjes zijn kleine wandelingen van ongeveer een uur, met een afstand van zo'n drie tot zeven kilometer.

Projectbureau Belvedere

Belvedere is een initiatief van vier ministeries: VROM, OCW, LNV en V&W. Hun streven om cultuurhistorie meer te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen staat verwoord in de Nota Belvedere. Deze nota is in november 1999 in de Tweede Kamer besproken.

Behoud door ontwikkeling

VROM Ruimteforum

Het Ruimteforum is in het leven geroepen naar aanleiding van de Nota Ruimte. Het Ruimteforum biedt een platform aan overheden om kennis en vaardigheden te delen en uit te wisselen op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Aan de hand van actuele thema’s worden knelpunten uit de praktijk aan de orde gesteld. Hier krijgt u een overzicht van relevante praktijkvoorbeelden, van nieuwe elementen van beleid en van betrouwbare bronnen voor meer informatie.

Dag van de reconstructie: gratis excursies op 21 april 2007

4 april, 2007 - 12:49
De Provincie wil de Brabanders tonen wat de reconstructe op het platteland teweegbrengt. Tijdens de ‘Dag van de reconstructie' 21 april kunt u in de hele provincie gratis deelnemen aan excursies in uw regio.

Het platteland verandert: de natuur krijgt een opknapbeurt, veehouderijen worden verplaatst. Er gebeurt een heleboel, maar weinig mensen weten het. Onder de noemer ' Er gebeurt meer dan je ziet' kan iedereen met eigen ogen zien wat de reconstructie teweegbrengt.

Genomineerden Peeltrofee zijn bekend

14 mei, 2007 - 18:32

Deurne - Tijdens de Peeldag van 2007 wordt de winnaar van de Peeltrofee bekendgemaakt. Evenals vorig jaar zijn er drie kandidaten genomineerd. Dit jaar komen het kavelruilproject Bakel-Zuid, de kruidentuin van Nederland in Gemert-Bakel en het jongerenatelier in Nederwetten in aanmerking voor de prestigieuze prijs. Het zijn drie zeer verschillende projecten, maar met één duidelijke overeenkomst: ze leveren elk een belangrijke bijdrage aan de reconstructie van het platteland.

De Peeldag is een jaarlijks gebeuren voor deelnemers aan de reconstructie en geïnteresseerden.

Vergoeding bewoners 'Ruimte voor de Rivier'

21 juli, 2007 - 12:05
Bewoners die financiële schade oplopen door het project Ruimte voor de Rivier krijgen die schade vergoed. Dit heeft staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat vastgelegd in het Kader Schadevergoeding Ruimte voor de Rivier. Bij het uitwerken van de schaderegeling voor de bewoners bestaat binnen het kader ruimte voor maatwerk. Het vergoeden van financiële schade speelt bijvoorbeeld bij bewoners in de Noorwaard(omgeving Werkendam) en de Overdiepse Polder (omgeving Waalwijk).

Streekhuis de Peel

Streekhuis De Peel bestaat uit een regionale samenwerking tussen verschillende partijen die bij het buitengebied van de Peel betrokken zijn. Deze partijen zorgen ervoor dat de uitvoering van het reconstuctieplan vlot verloopt. Bij dit samenwerkingsverband zijn gemeenten betrokken maar ook regionaal opererende organisaties (andere deelnemende organisaties).

Locatie

Verenigde Staten
US

Waarden van het land

Met de website www.waardenvanhetland.nl wil het project Waarden van het Land bezoekers (boeren en boerinnen, plattelandbewoners, stadsbewoners, studenten, kerkmensen, wetenschappers, politici en ambtenaren) stimuleren om met elkaar en met anderen het gesprek aan te gaan over hun onderliggende waarden in relatie tot duurzame land- en tuinbouw, voedsel en platteland.

Locatie

Verenigde Staten
US

Verkeerssituatie Woerdsestraat gewijzigd in 2009

3 december, 2007 - 22:39

Verkeersituatie Woerdsestraat gewijzigd in 2009

Straatverlichting, drempels en een 60 kilometer zone moeten de drukke Woerdsestraat veiliger maken. De gemeente Lingewaard heeft deze werkzaamheden gepland staan voor 2009. Na de werkzaamheden is de straat toegankelijk voor iedereen. Dat betekent dat de straat niet meer alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar is.

Inzet voor reconstructie voor derde keer beloond met Peeltrofee

20 december, 2007 - 09:54
Reconstructiecommissie De Peel is op zoek naar kandidaten die de strijd aan willen gaan voor de Peeltrofee komend voorjaar. Tijdens de derde Peeldag in april mag een persoon of organisatie die zich heeft ingezet voor de uitvoering van de reconstructie deze prijs in ontvangst nemen. Alle projecten en personen komen in aanmerking, maar deze keer heeft de jury vooral oog voor kleinschalige initiatieven.

De Peeltrofee wordt jaarlijks uitgereikt voor het meest aansprekende project of de persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de uitvoering

Nieuwe voorzitters reconstructiecommissies

12 februari, 2008 - 12:35
De Brabantse reconstructiecommissies De Baronie en Boven-Dommel krijgen een nieuwe voorzitter. Op voordracht van de commissies zijn Peter van Vugt en Nellie Jacobs-Aarts benoemd tot voorzitter van respectievelijk De Baronie en Boven-Dommel. De vacatures voor beide functies zijn begin november gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn zeventien reacties binnen gekomen. De huidige voorzitters blijven tot en met april in functie om zo voor een goede overdracht te zorgen. Met de reconstructie wordt de grote opknapbeurt van het platteland bedoeld die is gestart na de varkenspest van 1997.

Geurnormen: zetten we daarmee onze dorpen op slot?

Op dit moment zijn veel gemeenten bezig geurnormen te formuleren. Deze zijn nodig voor het vaststellen van de bepalingen van de Wet geurhinder en veehouderij. De gemeenten hebben de mogelijkheid een eigen beleid binnen een gegeven bandbreedte vast te stellen. De geurnormen gelden voor locaties, bestemd voor permanent of regelmatig wonen of verblijf. Door te strenge eisen te stellen bestaat de kans, dat daarmee de uitbreidingsmogelijkheid voor woningbouw in de kernrandzones onmogelijk wordt gemaakt.

Vijf initiatieven Boven-Dommel beloond met Pluim

22 april, 2008 - 17:34
Pluim Boven-Dommeldag 2008

Pluim Boven-Dommeldag 2008

Boer Zoekt Water, de stichting Vrienden van Heeze, de dorpsraad van Sterksel, buurtbeheer Dorplein Uniek en het behoud van de knoflookpadden in de gemeente Cranendonck.

Nieuwe informatieborden in Buitengebied Winterswijk.

18 mei, 2008 - 14:47

De acht Belangengroepen in het buitengebied van de gemeente Winterswijk vonden eind 2006 dat de oude (zelf geproduceerde) informatieborden wel eens vervangen mochten worden door één standaard informatiebord. Uiteraard zijn deze informatieborden bedoeld voor het toerisme, maar meer ook voor het beroepsvervoer en andere bezoekers aan het gebied. De gemeente Winterswijk, ook bezig met nieuwe bewegwijzering voor bedrijven in het buitengebied, wilde graag meewerken aan dit nieuwe project. Het aantal grote reclameborden, soms de horizon vervuilend, zijn allemaal verdwenen in het

'Brabanders over hun platteland'

De Brabander heeft een traditioneel beeld waarin het platteland staat voor boeren, groen, rust, ruimte en dorpen. De belangrijkste functies van het platteland liggen in het verlengde van dit beeld namelijk natuur, wonen en landbouw, waarbij de stedelingen natuur en de plattelanders wonen belangrijker vinden. De Brabander ergert zich het meest aan de verrommeling van het platteland.

Locatie

3400 handtekeningen tegen megavarkens- en kippenstallen.

12 augustus, 2008 - 17:51

Na de start op 9 mei hebben ruim 3400 mensen een handtekening gezet onder het motto: "JA" tegen boerenlandbouw, "NEE" tegen megabedrijven. Het tweede burgerinitiatief dat ooit in Limburg is gehouden, heeft daarmee ruimschoots voldaan aan de eis van 1500 handtekeningen van Limburgse kiesgerechtigden. Daarmee komt het onderwerp op de agenda van Provinciale Staten.

Kijk voor meer informatie op www.behouddeparel.nl

Wensput opengesteld voor boeren in de Astense Aa

15 september, 2008 - 10:53
 

De boeren in het gebied rondom Liessel en Rinkveld kunnen hun wensen over hun verkaveling kwijt tijdens de wenszittingen van 16 tot en met 18 september in het gemeenschapshuis van Liessel. Kavelruilcoördinator Robert Wessels van PION, opent deze dagen voor het project Astense Aa een wensput voor zo'n zestig boeren.

Dorpsraad Heide (Lb.) realiseert dorpsommetje

15 september, 2008 - 13:43

De prijsvraag Creëer je eigen Ommetje bood Dorpsraad Heide de mogelijkheid om een aantal wandelroutes aan te leggen. Het artikel in de bijlage voorziet u in verdere informatie hoe deze Dorpsraad tot dit resultaat is gekomen. Subsidiemogelijkheden en partners bij de uitvoering komen daarbij aan de orde. De Dorpsraad is voor verdere informatie bereikbaar via: http://heide.dorpenvenray.nl

Herinrichting natuurgebied Peelvenen succesvol!

23 oktober, 2008 - 16:12

Bezoek ook de inloopdag van natuurgebied De Peelvenen!

De Peelvenen krijgt momenteel een flinke impuls. Door het gebied anders in te richten krijgen zowel de natuur als cultuur kansen zich te ontwikkelen. Op zaterdag 25 oktober kunt u met eigen ogen bekijken wat dat precies betekent. Ervaren gebiedsgidsen laten u zien hoe ruim 75 hectare van het gebied wordt ontwikkeld tot een volwaardig functionerend hoogveenlandschap. Met behoud van de cultuurhistorische waarden en met oog voor de bewoonbaarheid en leefbaarheid!

Positieve afname aantal locaties intensieve veehouderij

18 november, 2008 - 11:16
 

Het aantal locaties waar varkens, pluimvee, vleeskalveren en/of nertsen worden gehouden in reconstructiegebied Kempenland is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Onder invloedsfeer van de reconstructie zijn/of worden er momenteel 60 bedrijven verplaatst danwel beëindigd. Dit blijkt uit een inventarisatie uitgevoerd in opdracht van Reconstructiecommissie Kempenland.

Wat EUROPA zo al betekent voor kleine kernen

8 december, 2008 - 11:53
Onlangs was ik op uitnodiging van Europarlementariër Lambert van Nistelrooij op bezoek in Brussel. Daar werd uitleg gegeven over de communicatiemogelijkheden die de Europese ondersteuningsdienst biedt aan onder andere commissarissen en parlementsleden. Via de audiovisuele communicatiemiddelen is het voor de Europarlementariërs mogelijk om goed en adequaat met pers, TV, etc. naar alle landen en met de burgers te communiceren. En omgekeerd.

Wat EUROPA zo al betekent voor kleine kernen

8 december, 2008 - 12:09
Onlangs was ik op uitnodiging van Europarlementariër Lambert van Nistelrooij op bezoek in Brussel. Daar werd uitleg gegeven over de communicatiemogelijkheden die de Europese ondersteuningsdienst biedt aan onder andere commissarissen en parlementsleden. Via de audiovisuele communicatiemiddelen is het voor de Europarlementariërs mogelijk om goed en adequaat met pers, TV, etc. naar alle landen en met de burgers te communiceren. En omgekeerd.

Pagina's