Natuur en landschap

Overijssel zoekt creatieve oplossingen voor leegstaande boerderijen

Een VAB-athon, zo noemt de provincie Overijssel een 24-uurs ideeënmarathon in de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor een leegstaande boerderij is Stegeren. VAB staat voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Deze boerderij is in handen van de provincie Overijssel. Stegeren, een oud buurtschap in de gemeente Ommen, telt ongeveer 150 inwoners. De boerderij is zo’n honderd jaar oud en ligt langs de Overijsselse Vecht.  

‘Heerlijke Kunst’ in Buitengebied Halderberge

OUDENBOSCH - Na enige oriëntatie is het de organisatie ook dit jaar gelukt een geschikte locatie te vinden voor het kunstproject-in-de-buitenlucht: Heerlijke Kunst. Kunstenaars van de vereniging Arsis uit Bergen op Zoom en het Beeldend Kunstenaars Collectief uit Roosendaal gaan aan de slag in en rondom een historische boerderij met een monumentale schuur in het buitengebied van de gemeente Halderberge.

Natuurmonumenten in de aanval voor Nederlandse landschap

Aanvalsplan voor het landschap Het onderwerp landschap leeft. Meer dan 100.000 Nederlanders steunden de actie ‘Bescherm de kust.’ Tijdens streekconferenties in Camperduin, Kaatsheuvel, Katwijk, Neeltje Jans, Norg, Rotterdam en Vorden gingen duizenden bezorgde mensen met elkaar in gesprek over hun landschap op uitnodiging van Natuurmonumenten. Na deze bijeenkomsten zijn allerlei initiatieven ondernomen en projecten opgestart.

Meerderheid raad Ommen akkoord met komst natuurbegraafplaats

OMMEN - Op landgoed Hoogengraven in Ommen mag een natuurbegraafplaats komen. Een meerderheid van de gemeenteraad in Ommen heeft donderdagavond ingestemd met dit plan. Stichting Heidehof, een initiatief van Bert Speulman uit Drenthe, heeft hiervoor 25 hectare bosgrond aangekocht vlak achter golfbaan Hooge Graven.

Vrije uitloopei verdwijnt uit de winkel door vogelgriep

DEN BOSCH - Er heerst grote onzekerheid bij boeren met vrije uitloopkippen. Door de aanhoudende vogelgriepdreiging zijn de dieren en hun eieren sinds donderdag 2 februari afgewaardeerd naar het goedkopere scharrelniveau. Het vrije uitloopei verdwijnt omdat de leghennen al  twaalf weken verplicht opgehokt zijn. Hierdoor vervalt de uitloopstatus.

Veertig ideeën voor mooier Harskamp

Bewoners van Harskamp hebben meer dan veertig ideeën voor een mooier Harskamp. Onder andere het herstellen van de seintoren, de luchtwachttoren, de korenschuur, de schaapskooi, het aanleggen van bloemrijke bermen en het organiseren van natuurwandelingen voor schoolkinderen werden genoemd. Op 17 januari was er onder de titel 'Levend Landschap' een brainstormavond. Op 21 februari is er een nieuwe avond om de ideeën verder uit te werken. Ook in de andere dorpen binnen de gemeente gaat aandacht komen voor 'Levend Landschap'.

'Je gaat heus niet dood van rondje fietsen door Brabantse land, maar...'

NISTELRODE/DEN BOSCH - Anderhalf jaar was Mariken Ruiter bezig met haar onderzoek naar de gezondheidseffecten van de Brabantse intensieve landbouw. Dat deed ze in opdracht van de Brabantse Milieufederatie. Maakt dat het minder objectief? 'Ik zou het heel jammer vinden als het met dat argument aan de kant wordt geschoven.'

Wilt U meer of minder koeien in de wei en kan dat wel. (video)

HALSTEREN - Merijntje ui Halsteren volgt met belangstelling de actie van een paar politieke partijen om de melkveehouders te verplichten de koeien zoveel mogelijk in de weide te houden en ze niet zoals dat meer en meer gebeurt, zomer en winter op stal te houden.

Windmolens Greenport ‘onacceptabele horizonvervuiling’

Inwoners van Blerick en Boekend zijn tegen de komst van windmolens bij Greenport Venlo in de buurt van het spoor Blerick-Sevenum. In een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad spreken zij de vrees uit voor horizonvervuiling door de hoge windturbines, geluidsoverlast en aantasting van waardevolle natuurgebieden als de Crayelheide en het Koelbroek.

VIDEO | 1,6 miljoen verlies door hagelschade voor bossen in Someren

SOMEREN - De hagelstorm van 23 juni vorig jaar gaat de gemeente Someren nog veel meer geld kosten dan verwacht. Pas nu wordt de exacte omvang van de schade aan de gemeentelijke bossen duidelijk. Volgens een eerste berekening levert het rooien van 54 hectare dood bos vier ton aan extra kosten op, terwijl de schade op de lange termijn zeker 1,6 miljoen euro bedraagt.

Limburg begint gevecht tegen het water

Limburg begint woensdag met een drastische aanpak van wateroverlast in de regio. Bij elke extreme regenval lopen de beken over en veroorzaken ze veel overlast,  vooral bij boeren. Gedupeerde landbouwers dienen vervolgens flinke schadeclaims in. Samen met Waterschap Limburg is er een plan bedacht om de wateroverlast te stoppenen en vandaag werd daar startschot voor gegeven. […]

"Atlas van de Schie" door Abrahamse ()

Uitgave in samenwerking met het Erfgoedhuis Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Het landschap van West-Nederland is het resultaat van een eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur. Ook het gebied rond de Schie, tussen Delft, Schiedam en Rotterdam, is een oud landschap. Dat begon al ruim vóór onze jaartelling toen de eerste mensen zich in deze streek vestigden. In de vroege middeleeuwen was de Schie slechts een veenriviertje. Tussen 1000 en 1200 werden de woeste veengronden ontgonnen tot een agrarisch cultuurlandschap. Na deze grote ontginning diende de Schie als afwateringskanaal, maar ook als vaarverbinding tussen de opkomende steden.

"Atlas van het Westland" door IJsselstijn ()

Het Westland staat bekend als een met kassen bebouwd gebied in de zuidwesthoek van Holland. Als greenport levert de regio een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, maar wat heeft 'de glazen stad' in cultuurhistorisch opzicht te bieden? De Atlas van het Westland - 10.000 jaar ruimtelijke ontwikkeling toont hoe het landschap, de inrichting en het gebruik daarvan, in de loop van de tijd veranderde en welke sporen uit het verleden nog te herkennen zijn. De atlas is het eerste overzichtswerk dat de ruimtelijke ontwikkeling van deze streek vanuit een langetermijnperspectief behandelt. Met behulp van zowel historisch beeldmateriaal als vele nieuw getekende kaartenreeksen laten Marcel IJsselstijn en Yvonne van Mil zien dat het Westland een zeer dynamische en veelzijdige geschiedenis heeft gekend die veel meer sporen heeft nagelaten dan vanuit het stereotiepe beeld van 'de glazen stad' gedacht wordt.

Voor de zomer concreet nieuw beheervoorstel Oostvaardersplassen

LELYSTAD - Met welke deskundigen komen Gedeputeerde Staten Flevoland voor de begeleidingscommissie die zich moet uitspreken over het veelbesproken natuurgebied Oostvaardersplassen. En tot welke conclusies en aanbevelingen komen deze commissie en GS wat betreft het beheerplan? Dat zijn de belangrijkste vragen die nog voor de zomer beantwoord dienen te worden nu het initiatiefvoorstel van SGP en VVD is aangenomen.

Duizendjarige eik in Lummen gekloond voor nakomelingen

De duizendjarige eik in Lummen heeft donderdag bezoek gekregen van Britse specialisten in veteraanbomenbeheer, die kleine twijgjes van de eik namen om er nieuwe eiken mee te kweken. “Het worden als het ware kleine klonen van deze oeroude eik”, zegt Ilse Plessers van Regionaal Landschap Lage Kempen.

Pagina's