Kennisuitwisseling

Vereniging Kleine Kernen Limburg.

De Vereniging Kleine Kernen Limburg is een organisatie die opkomt voor de belangen en de leefbaarheid van de Kleine Kernen in Limburg. Ons doel is ervoor te zorgen dat de leefbaarheid in kleine kernen behouden blijft en verbeterd wordt wanneer en waar dit nodig is.

U vindt op onze site onder andere informatie over onze organisatie, projecten, taken en verder kunt u nog een aantal Kleine Kernen Kranten op onze website lezen.

We hopen dat de website behulpzaam voor u is.

Indien u de informatie die u zoekt niet op onze site vindt, bel of mail ons.

Brabants Vuur

De Brabantse Dorpendag ("Brabants Vuur") wordt in opdracht van de provincie Noord-Brabant georganiseerd door het PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant en Prisma-Brabant.

Synthese

Synthese is de onderneming voor hulp- en dienstverlening op sociaal gebied in de regio Noordelijk Limburg en opgericht in 1996.

Synthese werkt vooral in opdracht van de gemeenten Arcen en Velden, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray.
Burgers en organisaties kunnen bij ons terecht met allerlei vragen op sociaal gebied.
Bij Synthese werken 120 professionele dienstverleners die het vak van maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, opbouwwerk en peuterspeelzaalwerk goed verstaan.

Cubiss

Cubiss ondersteunt Brabantse bibliotheken en culturele instellingen, zodat die hun klanten optimaal van dienst kunnen zijn. Als kenniscentrum levert zij producten en diensten op het gebied van Financiele Administratie, ICT/Automatisering, Klantrelaties & Projecten, Marketing & Communicatie, Onderzoek, Personeel & Organisatie, Training & Opleiding, Transport, Leesbevordering, Collecties, Informatieservice en Bibliobussen.

Projecten leefbaarheid kleine kernen Utrecht

Leefbaarheid in kleine kernen

In veel dorpen en kleine kernen zijn de leefbaarheid en sociale samenhang in het geding. De provincie wil samen met gemeenten en lokale organisaties in het project Leefbaarheid in kleine kernen beide zo veel mogelijk behouden. Het project loopt tot en met 2007.

De provincie Utrecht is ontwikkelingspartner: ze helpt gemeenten en lokale partijen om praktische oplossingen te bedenken voor de concrete problemen die er zijn, bijvoorbeeld:

Subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen Zuid Holland

De subsidieregeling Samenleving biedt mogelijkheden aan initiatieven die de leefbaarheid in Zuid-Holland versterken, door subsidie beschikbaar te stellen voor diverse activiteiten. Een goede sociale infrastructuur is nodig om mensen deel te kunnen laten nemen aan de samenleving. Hierbij hoort ook aandacht voor leefbaarheid in kleine kernen. 

Doelstelling

Vitaliteit en leefbaarheid kleine kernen in Salland, Overijssel

Vitaal Platteland en leefbaarheid kleine kernen

De laatste jaren neemt het aantal agrarische bedrijven af. Hiermee verdwijnt niet alleen een stuk werkgelegenheid, maar het heeft ook gevolgen voor het landschap. Andere functies komen hiervoor in de plaats. Voor een deel spontaan en voor een deel doordat overheden nieuwe ontwikkelingen stimuleren om de vitaliteit en leefbaarheid op het platteland te vergroten.

Locatie

Onderzoek leefbaarheid in Westelijke Mijnstreek

De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek willen weten wat mensen nodig hebben om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen. Daarom doen de gemeenten gezamenlijk onderzoek naar de behoeften van bewoners op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Daar kan in het beleid rekening mee worden gehouden. Bij het onderzoek hoort een enquête, die begin april wordt toegestuurd aan een groot aantal bewoners van dorpen en buurten in de andere gemeenten. In Sittard-Geleen is de enquête vorig jaar al gehouden.

Dichtbij de kern

˜Dichtbij de Kern" is een initiatief van de Rabobank en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). De site moet het digitale ontmoetingspunt worden voor iedereen die zich, in wat voor rol dan ook, inzet voor de versterking van de vitaliteit van kleine kernen. Op termijn kunt u er inspiratie opdoen door succesvolle projecten te bekijken, meediscussiëren aan de hand van stellingen en eventuele partners opsporen in het overzicht van instellingen en organisaties.

Miljoenensteun voor plattelandsprojecten Gelderland

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft dinsdag 22 augustus 2006 positief beslist over fincanciële steun voor 36 aanvragen voor een totaalbedrag van 11.482.084 euro voor plattelandsprojecten. Een fors deel hiervan is bestemd voor het herstel van de Berkel. Waterschap Rijn en IJssel ontvangt voor de vijfde fase van integrale herinrichting een bijdrage van 2.880.000 euro.

Handleiding Bouwen in eigen beheer.

Bouwen in eigen beheer werkt. Zo luidt de titel van de handleiding die geschreven is voor dorpsraden en kopersverenigingen om via de methode collectief particulier opdrachtgeverschap betaalbare woningbouw te realiseren voor starters op de woningmarkt. Via de koopgarantconstructie blijven deze woningen duurzaam beschikbaar voor de doelgroep.

Locatie

Handboek voor het maken van dorpsplannen

Dorpsplannen in Limburg

Dit handboek is door de VKLL samengesteld ten behoeve van dorpsraden die een dorpsplan willen maken. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe zo'n plan kan worden opgesteld. Met een dorpsplan geeft het dorp aan welke ontwikkelingen bewoners in hun directe omgeving wenselijk vinden en welke ideeen er leven om dit te realiseren.

Locatie

Kernkracht, uitgave van VKK Noord Brabant

Kernkracht is een uitgave van de VKK Noordbrabant

Wilt u eenmalig een gratis exemplaar van Kernkracht per post ontvangen?
Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de vereniging Peter Franken, telefoon: (013) 535 15 35 of stuur een e-mail.

U kunt op de website van VKK Noordbrabant de laatste drie nummers van KERNKRACHT als PDF-bestand downloaden.

 

Locatie

Platform Gemeenschapsfondsen

Wie zijn wij?

Deze website is opgezet als platform voor discussie en kennis uitwisseling tussen bestaande gemeenschapsfondsen, informatiebron voor geinteresseerden en startpagina voor mensen die meer willen weten of zelf een dergelijk fonds willen opzetten.

Waarom gemeenschapsfondsen?

Toekomstvisie 2007-2011

28 september, 2006 - 11:00
VKK Noord BrabantDe leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant hebben de toekomstvisie 2007-2011 voor de komende vijf jaar ontvangen. Het is de ambitie van de vereniging kleine kernen noord-brabant om in goed overleg met al haar leden te bevorderen dat de dorpsorganisaties zich de komende jaren verder ontwikkelen.

Algemene Ledenvergadering VKKL: thema Dorpsraden en ICT

16 oktober, 2006 - 12:45

De VKKL organiseert op 25 oktober haar Algemene Ledenvergadering in gemeenschapshuis Baexheimerhof te Baexem. Naast het jaarverslag en het jaarprogramma 2007 zal ook deze algemene ledenvergadering weer een actueel thema worden behandeld. Thema van dit jaar is Dorpsraden en ICT. Er zal worden ingegaan op het project Interactief Kennisplatform Bewonersinitiatieven dat de VKKL gezamenlijk met haar zusterorganisatie in Brabant ontwikkelt. Daarnaast zullen ook de projecten OnsDorpsWeb van de dorpsraad Koningsbosch en Dorpenvenray.nl van het Dorpsradenoverleg Venray aan bod komen.

16miljoenmensen.nl

De website 16miljoenmensen.nl is de site van alle betrokken Nederlanders. De site vloeit voort uit de waarden en normen discussie in Nederland en geeft ruimte aan de vele duizenden initiatieven die zij nemen: voor hun buurt, wijk, voor stad, dorp of soms voor het hele land.

Plattelandsparlement

Het doel van het PlattelandsParlement is een beweging op gang te brengen. Een beweging gericht op het vergroten van de betrokkenheid en invloed van de circa 6 miljoen plattelandsbewoners op de plattelandsontwikkeling in Nederland. Het PlattelandsParlement staat ook voor de uitwisseling van ideeën tussen bewoners. De bewoners zijn de ervaringsdeskundigen van het platteland en zitten boordevol goede ideeën!

Vrienden van het platteland

De Stichting Vrienden van het Platteland zet zich in voor het behoud van ons platteland en wil daarom burgers bewust maken van de veranderingen op het platteland en de bijbehorende problemen. De stichting ondersteunt vernieuwende initiatieven, brengt burgers in contact met boeren en tuinders en stimuleert de dialoog tussen stad en platteland. Zodat ieder mens zich bewust wordt van zijn verantwoordelijkheid voor de toekomst van het platteland.

MOVISIE

Per 1 januari 2007 is MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, van start gegaan.

MOVISIE heeft als doel de participatie en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. Dit doet MOVISIE door burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties te ondersteunen op het terrein van welzijn, zorg en sociale veiligheid. De vragen en behoeften van deze organisaties sturen de activiteiten.

In MOVISIE bundelen de volgende kennisorganisaties hun krachten:

Tekort aan collectanten en collecte-hinder

21 december, 2006 - 12:02
Het dorpje Vredepeel in Noord-Limburg houdt al twee jaar één collecte voor alle landelijke goede doelen tegelijk. Het idee om zo te collecteren is ontstaan tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad. Er werden destijds collectanten gevraagd voor verschillende fondsen, maar op die oproep werd niet gereageerd. Ook raakten sommige bewoners het overzicht kwijt doordat sommige collectes tegelijkertijd of kort na elkaar gehouden werden. Tijdens deze dorpsraadvergadering kwam het idee naar voren om alle collectes samen te voegen in één collecte-actie.

Kerngericht Werken in Beesel

21 december, 2006 - 12:06
Hoewel er steeds meer dorpsraden opgericht worden, is deze manier van bewonersparticipatie lang niet overal ingeburgerd. Met name in Zuid- en Midden-Limburg is dit het geval. Toch is er in deze regio's behoefte aan bewonersparticipatie. Een door de gemeente in het leven geroepen dorps- of wijkplatform lijkt het gemis van een dorpsraad op te vullen.

Kerngericht Werken

Speeltuinwerk Limburg - partner voor dorpsraden

Speeltuinwerk Limburg, kortweg “SpeL”,is een door de provincie Limburg erkende organisatie van Maatschappelijk Belang en is gevestigd in Roermond. SpeL behartigt de belangen van de in deze provincie gevestigde speeltuinen en telt momenteel 85 leden, die over de gehele provincie verspreid zijn. Het levert bijdragen aan de harmonische ontwikkeling van de jeugd en de jongeren door het bevorderen van het speeltuinwerk en het wijk- en buurtbeheer van speelvoorzieningen.

Dorpen.nl

Webportaal naar dorpswebsites in Friesland. Weergave op de kaart van Friesland. Er wordt gewerkt aan een nieuwe site op basis van Google maps, met een kaart waar dorpwebsites in geheel Nederland op weergegeven kunnen worden.

LVKK zoekt coordinator

2 februari, 2007 - 16:13

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) is op zoek naar een co-ordinator voor haar bureau, voor 32 u/week. De LVKK is de landelijke koepelorganisatie van de provinciale organisaties voor kleine kernen. Ze is opgericht om de belangen van de dorpen in Nederland te behartigen. Daarmee wil ze het voortbestaan en de leefbaarheid van die dorpen behouden en verbeteren. De LVKK heeft een eigen bureau met twee medewerkers.

Kijk op www.lvkk.nl voor meer informatie over deze vacature.

Pagina's