Financiering

Subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen Zuid Holland

De subsidieregeling Samenleving biedt mogelijkheden aan initiatieven die de leefbaarheid in Zuid-Holland versterken, door subsidie beschikbaar te stellen voor diverse activiteiten. Een goede sociale infrastructuur is nodig om mensen deel te kunnen laten nemen aan de samenleving. Hierbij hoort ook aandacht voor leefbaarheid in kleine kernen. 

Doelstelling

Miljoenensteun voor plattelandsprojecten Gelderland

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft dinsdag 22 augustus 2006 positief beslist over fincanciële steun voor 36 aanvragen voor een totaalbedrag van 11.482.084 euro voor plattelandsprojecten. Een fors deel hiervan is bestemd voor het herstel van de Berkel. Waterschap Rijn en IJssel ontvangt voor de vijfde fase van integrale herinrichting een bijdrage van 2.880.000 euro.

Platform Gemeenschapsfondsen

Wie zijn wij?

Deze website is opgezet als platform voor discussie en kennis uitwisseling tussen bestaande gemeenschapsfondsen, informatiebron voor geinteresseerden en startpagina voor mensen die meer willen weten of zelf een dergelijk fonds willen opzetten.

Waarom gemeenschapsfondsen?

Nieuwe subsidieregeling Leefbaarheid Noord Brabant

19 september, 2006 - 12:42

De Provincie Noord Brabant wil leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen. In de nieuwe subsidieregeling Leefbaarheid is in 2006 en 2007 Euro 1.000.000,-- hiervoor beschikbaar. Deze subsidieregeling vergoedt diverse (proces)kosten voor de ontwikkeling van multifunctionele voorzieningen waarin zorg, educatie, welzijn, cultuur en maatschappelijke- en commerciele dienstverlening onder een dak worden ondergebracht.

Win je eigen ommetje

4 december, 2006 - 15:13

Win 30.000,- voor je eigen ommetje!

Landschapsbeheer Nederland schrijft een prijsvraag uit voor het bedenken van "ommetjes". Ommetjes zijn kleine wandelingen van ongeveer een uur, met een afstand van zo'n drie tot zeven kilometer.

Combifonds provincie Noord-Brabant: leefbaarheid en zorgvoorzieningen

8 februari, 2007 - 10:53

Het Combifonds "Leven in de buurt" heeft Stimuleringssubsidies voor de medefinanciering van de bouw van woonzorgaccommodaties en multifunctionele accommodaties.

Oranjefonds

Het Oranje Fonds ontvangt jaarlijks zo’n 3.500 aanvragen voor projecten die de sociale kant van de samenleving willen versterken. Het Fonds heeft alleen al hierdoor een bijzondere rol in Nederland: het ziet als geen ander wat er leeft en gebeurt op sociaal gebied! Wij zien vele burgerinitiatieven, heel bijzondere projecten van buurthuizen, van peuterspeelzalen enzovoort. Ook spreken we regelmatig met grote welzijnskoepels en andere professionele organisaties.

Bureau Fondswerving Synthese

Fondswerving, een mogelijkheid…
Veel non-profit organisaties hebben er moeite mee om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Oude vertrouwde bronnen van inkomsten vallen weg of worden minder, met name subsidies. Er zullen nieuwe bronnen aangeboord moeten worden, en gelukkig zijn die in ons land nog voorhanden.

Fondsen

Ervaringen met fondswerving

Het vinden van de juiste fondsen voor een leefbaarheidsproject is vaak geen eenvoudige zaak. Er is een woud aan subsidieregelingen en financieringsconstructies op gemeentelijk, regionaal, provinciaal, nationaal en europees niveau. Je moet wel een deskundige zijn om wegwijs te te weten. Er zijn ook verschillende bureaus waaronder het bureau Fondswerving van Synthese die organisaties helpen bij het bewandelen van de juiste wegen en het formuleren van de aanvragen.

Verslag chat 26 april: Fondswerving

Deze chatbijeenkomst van 26 april was georganiseerd in het kader van de actie de Geldkraan en ging over de mogelijkheden en problemen bij fondswerving. Hans Beterams en Monique Janssen brachten hun deskundigheid in vanuit Bureau Fondswerving van Synthese. De bijeenkomst verving de geplande fysieke bijeenkomst in Bergen.

Over het Bureau Fondswerving van Synthese

Actiethema "De Geldkraan"

Geld speelt geen rolBent u ook op zoek naar geld voor een project?
Raakt u de weg kwijt in financieringsland?
Loopt u steeds tegen muren op?
Is er een kloof tussen wat u wilt en wat mogelijk schijnt?
Of heeft u met veel pijn en moeite de touwtjes toch aan elkaar weten te knopen?

Doe dan mee met het actiethema "De Geldkraan".

Ervaringen met horeca

Ook in ons dorpje STEVENSBEEK dreigt de enige horecavoorziening te verdwijnen. Dit omdat de lasten door een dure overname te hoog zijn. We hebben wel een gemeenschapshuis maar daar zijn o.a. door de drank en horecawet de mogelijkheden ook beperkt. Zijn er meer dorpen die hier mee zitten en hoe gaan die daar mee om ? De huidige exploitant zou het liefst het cafe annex cafetaria afbreken ( het gebouwtje is bouwkundig in een niet al te beste staat ) en op dezelfde plaats appartementen met misschien een minimale horecavoorziening terugbouwen.

Oranjefonds (chat verslag 22 mei 2007)

Soort projecten gefinancierd door het Oranjefonds

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de meeste kleine kernen bij ons komen met een verzoek om bij te dragen in investeringskosten voor het dorpshuis. Wat wij als Oranje Fonds graag zouden willen om bijzondere activiteitenprogramma's te ondersteunen, waarbij er extra inspanningen geleverd worden om de samenhang in het dorp of de buurt te bevorderen. Dat kan op alle mogelijke manieren. Dat laten wij aan de creativiteit van de mensen zelf over.

Locatie

Verslag chat 29 mei: Structurele financiering

Een van de dingen die in de eerdere discussies nog weinig naar voren is gekomen is het element van structurele financiering. Hierbij kun je denken aan concepten zoals dorpsontwikkelingsfonds of “de buurderij” van Mathieu Wagemans, die de volgende keer aan de orde komt.

Vaak is de financiering van een activiteit na de projectperiode het meest lastige voor de continuïteit, omdat dan dienen vervangende middelen gevonden te worden. Er zijn behalve gemeente, banken en kerken weinig donoren die structureel financieren.

KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij)

KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) is een ideële organisatie die als doelstelling heeft een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Door projecten te initiëren of door te participeren in projecten van andere organisaties, proberen wij, als medewerkers van KNHM, deze doelstelling te realiseren. We hebben daarvoor jaarlijks circa 2,2 miljoen euro te besteden.

Vitaal Kapitaal

De stichting Vitaal Kapitaal Limburg heeft als doel (vervroegd) gepensioneerden de gelegenheid te geven om, op vrijwillige basis, hun kennis, kunde en ervaring in te zetten voor maatschappelijke doeleinden.

Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds biedt eigenaren en beheerders van monumenten steun bij het restaureren en onderhouden van hun pand. We ontwikkelen en verstrekken laagdrempelige financieringen en bieden financiële en administratieve diensten.

Locatie

Verenigde Staten
US

Dorpen in Brabant krijgen 30 miljoen voor leefbaarheid

31 januari, 2008 - 11:35
Dorpen en kleine kernen in Noord Brabant krijgen de komende drie jaar dertig miljoen euro van de provincie. Het geld is bedoeld voor grote en kleine projecten die de leefbaarheid en sociale samenhang in de dorpen ten goede komen.

De provincie bekijkt nog op basis van welke criteria het geld verdeeld wordt. De regels daarvoor worden op dit moment uitgewerkt. Een deel van het geld is bestemd voor uitvoering van ideeën die bewoners bedenken in het kader van de dorpsontwikkelingsplannen. Die worden of zijn opgesteld in onder meer Boxtel, Haaren, Lith, Oss,

Bijeenkomsten Leefbare Dorpen trekt veel belangstelling

Fans van DooremalenEen blik in de provinciale keuken over het nieuwe beleid Leefbare Dorpen trok in totaal 200 belangstellenden naar de themabijeenkomsten in Venhorst op 27 februari en Fijnaart op 4 maart jongstleden. Naast de vele dorpsraden waren de Brabantse gemeentebesturen ook ruim vertegenwoordigd, een pluspunt aldus de vereniging kleine kernen noord-brabant.

Initiatieven worden beloond!

23 mei, 2008 - 16:00

De leefbaarheid van kleine kernen wordt in de provinciale uitvoeringsprogramma's steeds vaker als belangrijk beleidsonderdeel opgenomen. In het nieuwe programma van het provinciale bestuursakkoord ‘Vertrouwen in Brabant' voor de periode 2007 - 2011 zijn financiële middelen opgenomen voor de uitvoering van die programma's. Daarvoor is het wel van belang dat dorpsraden samen met gemeentebesturen actie ondernemen. Starterscollectieven

Provincie Zuid-Holland zet de dorpsbewoners in de kou

Rotterdam, 1 oktober 2008
_______________________________________________________________________________
Provincie Zuid-Holland zet de dorpsbewoners in de kou
De Provincie Zuid-Holland wil in haar nieuwe beleid af van de ondersteuning aan
dorpsorganisaties. De Zuid-Hollandse Vereniging Kleine Kernen is het laatst overgebleven
deel van het provinciaal beleid voor kleine kernen. Als het aan de GS ligt is dit laatste stuk
ondersteuning aan leefbaarheid kleine kernen binnenkort ter ziele. Beëindigen van de

Week van de goede doelen in Ysselstein

De "week van de goede doelen" in Ysselstein  is een gebundelde collecte die jaarlijks wordt georganiseerd voor met name de verenigingen in het dorp. Op de website vind u alle informatie over deze manier van collecteren zoals het ontstaan, de organisatie en werkwijze en de activiteiten in de komende periode.

Locatie

Verenigde Staten
US

Noordbrabantse subsidieregelingen voor 2009 en 2010 opengesteld

9 april, 2009 - 12:37

Beleid Leefbare Dorpen en Wijken is een succes

De subsidieregeling van de provincie om de leefbaarheid van dorpen en wijken in Brabant te bevorderen is een succes. Dit blijkt uit de grote belangstelling voor deze regeling bij de gemeenten. Reden voor Gedeputeerde Staten om nu de subsidieregelingen voor 2009 en 2010 open te stellen. In totaal komt er €21,5 miljoen beschikbaar. 

Rabobank Jongerenplan

Het RaboJongerenPlan is een fonds bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in Zuid-Oost Brabant. Jij en je vrienden kunnen geld en steun aanvragen voor jullie plannen. Als jouw plan gekozen wordt, zorgt de Rabobank er met geld en begeleiding voor dat het ook echt uitgevoerd wordt.

Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2009

18 augustus, 2009 - 19:41

Doe mee met de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2009 en win de hoofdprijs van € 5.000,-

Ontwerpbegroting provincie Noord-Brabant leidt tot pijnlijke keuzes

21 oktober, 2009 - 17:43

Door een korting op het provinciefonds loopt de provincie in 2009-2011 aan tegen een tekort van € 40 miljoen. Dit kan worden opgevangen door bestaand beleid aan te passen.

Voor de langere termijn zijn de financiële vooruitzichten somberder en zal de provincie haar taken en uitgaven moeten heroverwegen. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting die Gedeputeerde Staten begin oktober hebben uitgebracht. Bij de begroting zit een najaarsbrief waarin de budgettaire stand van zaken wordt weergegeven.

Extra geld voor dorps- ontwikkelingsplannen

23 november, 2009 - 11:52
Begroting 2010 vastgesteld door Provinciale Staten
Door herprioritering extra geld voor Jeugdzorg en dorps- ontwikkelingsplannen

Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de begroting 2010 extra geld vrij gemaakt voor de jeugdzorg in Brabant en de integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP’s). Ook werd geld vrij gemaakt om Brabant te ontwikkelen tot dé fietsprovincie van Nederland en werd besloten meer geld in te zetten voor het streven om in 2018 van BrabantStad de Culturele Hoofdstad van Europa te maken.

Een nieuwe agenda voor Brabant

4 mei, 2010 - 12:57

Agenda is investering in de toekomst

Gedeputeerde Staten zetten een toekomstgericht profiel voor Brabant en de provinciale organisatie neer. Motto: traditie en technologie.

PS: korting treft Brabant onevenredig

4 mei, 2010 - 13:06
Provinciale Staten roepen Gedeputeerde Staten op te overleggen met alle partijen, waaronder het kabinet, om de korting op het Provinciefonds voor Brabant minder ingrijpend te maken.

Provinciale Staten (PS) constateren in hun motie dat er al grote verschillen bestaan in Nederland voor de gemiddelde bedragen die per inwoner in een provincie beschikbaar zijn. Brabanders betalen wel evenveel inkomstenbelasting en BTW, maar zien daar aanmerkelijk minder van terug. Zo is de uitkering voor een inwoner in de Randstad ongeveer € 1900, tegenover voor een Brabander slechts € 1200,-

2010-11 Leefbaarheid gered; subsidie VKK/FDG zeker gesteld

16 november, 2010 - 16:48

Kijk ook eens wat de provincies doen op sociaal gebied op de website provinciaalsociaal

 

  

 

Berichtgeving 10 november 2010

Pagina's